Kan een vrouw deze maand naar de kerk gaan?

Selectie

Is het mogelijk om naar de kerk te gaan, om te biechten, om gemeenschap te nemen tijdens de menstruatie - zaken die geschillen tussen priesters veroorzaken en die elke christen aanbelangen.

Omdat ze geen duidelijk antwoord kennen, blijven de parochianen tijdens de maandelijkse dagen luisteren naar de dienst in de vestibule.

Waar komen de wortels van het verbod vandaan? We zijn op zoek naar het antwoord in het Oude Testament

De kerkportiek bevindt zich in het westelijke deel van de tempel, het is een gang tussen de ingang van de tempel en de binnenplaats. Het voorwendsel heeft lang gediend als een plaats van horen voor niet-gedoopte, aangekondigde mensen, zij die voor een bepaalde tijd de toegang tot de tempel waren geweigerd.

Is er iets aanstootgevends voor een christen om buiten het kerkelijk ambt te staan, deel te nemen aan de biecht, een avond communie?

Menstruatiedagen zijn geen ziekte, een zonde, maar de natuurlijke staat van een gezonde vrouw, die haar vermogen om kinderen aan de wereld te geven benadrukt.

Waarom dan rijst de vraag - is het mogelijk om te bekennen tijdens de menstruatie?

Het Oude Testament besteedt veel aandacht aan het concept van reinheid bij het binnengaan voor God.

Op behandeld afvalwater:

 • ziekten in de vorm van lepra, schurft, zweren;
 • alle afloop van zowel vrouwen als mannen;
 • het dode lichaam aanraken.

De Joden vóór de uitgang uit Egypte waren niet één volk. Naast de aanbidding van de Ene God, hebben ze veel geleend van heidense culturen.

Jodendom geloofde dat onzuiverheid, een lijk - een concept. De dood is de straf van Adam en Eva voor ongehoorzaamheid.

God schiep de mens, zijn vrouw, volmaakt in schoonheid en gezondheid. Menselijke dood wordt geassocieerd met een herinnering aan zondigheid. God is leven, elk onreine ding heeft niet het recht om Hem zelfs maar aan te raken.

Bevestiging hiervan is te vinden in het Oude Testament. Het boek Leviticus, hoofdstuk 15, stelt duidelijk dat "niet alleen vrouwen worden beschouwd als onrein tijdens de bloedstroom, maar elke persoon die hen aanraakt."

Ter referentie! Tijdens de menstruatie was het niet alleen verboden in de tempel, maar ook in het dagelijks leven, communicatie, persoonlijke aanraking tussen elke persoon en een "onreine" vrouw. Deze regel betrof de echtgenoot, verbood allerlei seksuele activiteiten tijdens de menstruatie.

Bij de geboorte van een kind is er ook bloedafgifte, dus heeft de vrouw een reinigingsperiode van 40 dagen na de bevalling.

Heidense priesteressen werden vanwege hun zwakheid gescheiden van de riten, naar hun mening verdween de magische kracht uit het bloed.

Het tijdperk van het christendom heeft zijn amendementen in deze kwestie aangebracht.

Nieuwe Testament - een nieuwe kijk op zuiverheid

De komst van Jezus verandert radicaal het concept van een zondoffer, de betekenis van zuiverheid.

Christus zegt duidelijk dat Hij Leven is (Johannes 14: 5 - 6), het verleden is voorbij.

De Heiland raakt zelf het sterfbed van de jeugd aan en doet de zoon van de weduwe herrijzen. (Lucas 7:11 - 13)

Een vrouw die al twaalf jaar bloedt, wetende over het verbod op het Oude Testament, raakte zelf de rand van Zijn kleding aan. Tegelijkertijd raakten veel mensen haar aan, omdat er altijd veel mensen om Christus heen waren.

Jezus voelde onmiddellijk de genezende kracht die uit hem kwam, noemde de eens zo zieke man, maar gooide geen stenen naar haar, maar zei haar om krachtiger te handelen.

Het is belangrijk! Nergens in het Nieuwe Testament staat geschreven over de onzuiverheid van de bloeding.

De apostel Paulus, die een brief aan de Romeinen stuurt, hoofdstuk 14, zegt dat hij zelf geen onreine dingen heeft. Mensen komen met 'onreinheid' voor zichzelf, dan geloven ze erin.

De apostel schrijft over de eerste brief aan Timotheüs, hoofdstuk 4, alles moet worden aanvaard, God danken, die alles goed heeft gedaan.

Menstruatie is een proces gecreëerd door God, ze kunnen onzuiverheden niet behandelen, laat staan ​​iemand scheiden van de bescherming, de genade van God.

In het Nieuwe Testament impliceren de apostelen, sprekend over onzuiverheden, het gebruik van voedselproducten die verboden zijn door de Thora, wat onaanvaardbaar is voor Joden. Varkensvlees gerelateerd aan onrein voedsel.

De eerste christenen hadden ook een probleem - is het mogelijk om gemeenschap te nemen tijdens de menstruatie, zij moesten zelf de beslissing nemen. Iemand, volgens de tradities, kanunniken, raakte niets heiligs aan. Anderen geloofden dat niets hen kon scheiden van Gods liefde, behalve de zonde.

Veel gelovigen van mannen en vrouwen biechten en ontvingen tijdens hun perioden de communie, niet in de woorden, de preken van Jezus, een verbod.

De houding van de orthodoxe kerk om:

De houding van de vroege kerk en de heilige vaders uit de tijd tot de kwestie van het maandblad

Met de komst van het nieuwe geloof waren er geen duidelijke concepten in het christendom of het jodendom. De apostelen scheidden zich van de leringen van Mozes, zonder de inspiratie van het Oude Testament te ontkennen. Tegelijkertijd werd rituele onzuiverheid praktisch niet besproken.

De vroege vaders van de vroege kerk, zoals Methodius Olimpiysky, Origenes, Martyr Justin, behandelden de kwestie van zuiverheid als een concept van zonde. Onrein, in hun termen, betekent zondig, dit gold voor vrouwen, de tijd van menstruatie.

Origenes schrijft niet alleen menstruatie toe, maar ook geslachtsgemeenschap met onzuiverheden. Hij negeerde de woorden van Jezus dat de twee, door te copuleren, worden omgezet in één lichaam. (Mat.19: 5). Zijn stoïcisme, ascese werd niet bevestigd in het Nieuwe Testament.

De leer van Antiochië uit de derde eeuw verbood de leringen van de Levieten. Didaskalya daarentegen, veroordeelt christenen, die voor de tijd van de menstruatie de Heilige Geest verlieten en het lichaam scheidden van de kerkbedieningen. De vaders van de kerk van die tijd menen dat dezelfde bloedende patiënt de basis is voor zijn vermaning.

Clementy van Rome gaf het antwoord op het probleem - of het mogelijk is om naar de kerk te gaan tijdens de menstruatie, en te argumenteren dat de persoon die stopte met het bijwonen van de liturgie of het ontvangen van de communie, de Heilige Geest verliet.

Een christen die tijdens de menstruatie de drempel van de tempel niet is overgestoken, niet gerelateerd is aan de Bijbel, kan sterven zonder de Heilige Geest en hoe hij dan moet zijn? Sint-Clemens in de 'Apostolische decreten' beweerde dat noch de geboorte van een kind, noch kritieke dagen, noch verontreinigingen een persoon kunnen vervuilen, hem niet van de Heilige Geest kunnen scheiden.

Het is belangrijk! Clementy van Rome veroordeelde christenen voor lege toespraken, maar hij beschouwde bevalling, bloedingen en lichamelijke gebreken als natuurlijke dingen. Hij noemde de uitvinding van domme mensen verboden.

St. Gregory Dvoeslov stond ook aan de kant van vrouwen, bewerend dat de natuurlijke, door God geschapen processen in het menselijk lichaam niet de reden kunnen zijn voor het verbod om kerkdiensten bij te wonen, om te bekennen, om gemeenschap te houden.

Verder werd de kwestie van vrouwelijke onzuiverheid tijdens de menstruatie opgeworpen in de Gangrsky-kathedraal. De priesters die zich in het jaar 341 verzamelden, veroordeelden de Eustathiërs, die niet alleen menstruatie als onzuiverheid beschouwden, maar ook geslachtsgemeenschap, waardoor de priesters verboden werden om in het huwelijk te treden. In hun valse leer werd het verschil tussen de seksen vernietigd, of liever gezegd, de vrouw werd gelijkgesteld aan een man in kledij, gedrag. De vaders van de Gangrsky Sobor veroordeelden de Eustiniaanse beweging, verdedigden de vrouwelijkheid van christenen, en erkenden alle processen in hun lichaam als natuurlijk, geschapen door God.

In de zesde eeuw nam Gregorius de Grote, paus van Rome, de zijde van de trouwe parochianen.

Voor de heilige Augustinus van Canterbury, die de kwestie van de menstruatie, onzuiverheid, aan de orde stelde, schreef de paus dat de schuld van christenen in deze dagen dat niet is, het kan niet worden verboden om te bekennen, om gemeenschap te houden.

Het is belangrijk! Volgens Gregorius de Grote is lof waardig voor vrouwen die zich onthouden van de communie vanwege eerbied, en die hem ontvangen tijdens de menstruatie vanwege hun grote liefde voor Christus, niet worden veroordeeld.

De leer van Gregorius de Grote duurde tot de zeventiende eeuw, toen het opnieuw verboden was voor christenen om de kerk binnen te gaan tijdens de menstruatie.

Vroeg-Russische kerk

De Russisch-orthodoxe kerk is altijd gekenmerkt geweest door strikte wetten met betrekking tot de kritieke dagen van vrouwen, alle soorten verstrijkingen. Het stelt zelfs de vraag niet aan de orde: is het mogelijk om tijdens de menstruatie naar de kerk te gaan? Het antwoord is ondubbelzinnig en niet bespreekbaar - nee!

Bovendien, volgens Nifont Novgorodsky, als geboorte in de tempel begint en het kind daar wordt geboren, wordt de hele kerk als verontreinigd beschouwd. Het is gedurende 3 dagen verzegeld, opnieuw geheiligd door het lezen van een speciaal gebed, dat te vinden is door "De ondervraging van Kirik" te lezen.

Alle aanwezigen in de tempel werden als onrein beschouwd, ze konden het alleen achterlaten na het reinigingsgebed van het Boek van Trebnik.

Als een christelijke vrouw "schoon" naar de tempel kwam, en daarna bloedde, moest ze dringend de kerk verlaten, anders wachtte haar halfjaarlijkse boetedoening.

De schoonmaakgebeden van het Boek van de Temnik worden nog steeds gereciteerd in kerken onmiddellijk na de geboorte van een baby.

Deze vraag is veel controverse. Het probleem van het aanraken van een "onreine" vrouw in voorchristelijke tijden is begrijpelijk. Waarom maakt vandaag, wanneer een kind in een heilig huwelijk wordt geboren en een geschenk van God is, zijn moeder de moeder, iedereen die haar raakt, verontreinigd?

Moderne botsingen in de Russische kerk

Slechts 40 dagen later wordt een christen toegelaten tot de tempel, onder de voorwaarde van volledige 'zuiverheid'. De rite van kerken of introducties wordt erop uitgevoerd.

De moderne verklaring voor dit fenomeen is de vermoeidheid van de vrouw in de bevalling, die naar verluidt moet herstellen. Hoe kunnen we dan verklaren dat ernstig zieken worden geadviseerd vaker naar de tempel te gaan, om het avondmaal te nemen, gezuiverd te worden door het bloed van Jezus?

De dienaren van deze tijd begrijpen dat de wetten van het Boek der Verzoeken niet altijd worden bevestigd in de Bijbel en de Heilige Geschriften van de kerkvaders.

Huwelijk, voortplanting en onzuiverheid zijn op een of andere manier moeilijk samen te binden.

1997 heeft dit probleem aangepast. De heilige synode van Antiochië, zijn Zaligsprekingenpatriarch Ignatius IV besloot de teksten van het Boek van het Regeringsboek betreffende de onschendbaarheid van het huwelijk en de zuiverheid van christelijke vrouwen die in de door de kerk ingezegend vereniging bevielen, te veranderen in een kind.

De Kretenzer Conferentie van 2000 beveelt aan dat als je een kerk vasthoudt of een jonge moeder introduceert, je haar zegene en niet over onzuiverheid praat.

Het is belangrijk! Bij de introductie van een moeder zegent de kerk de verjaardag van het kind als de moeder fysiek sterk is.

Na Kreta kregen de orthodoxe kerken dringende aanbevelingen om aan alle parochianen duidelijk te maken dat hun verlangen om de tempel te bezoeken, te biechten en het avondmaal te aanvaarden, welkom is, ongeacht kritieke dagen.

St. John Chrysostomus was kritisch over de kanonisten die beweerden dat een bezoek aan de tempel op kritieke dagen onaanvaardbaar was.

Dionysius van Alexandrië bepleitte de naleving van de canones, maar het leven toonde aan dat niet alle wetten worden nageleefd door moderne kerken.

De kanunniken zouden de kerk niet moeten regeren, want ze zijn geschreven voor tempeldiensten.

Vragen over kritieke dagen dragen een masker van vroomheid op basis van pre-christelijke leringen.

De moderne Patriarch Pavel Serbsky beschouwt een vrouw ook niet tijdens een kritieke dag die geestelijk onzuiver of zondig is. Hij beweert dat een christen tijdens de menstruatie kan biechten, gemeenschap ontvangen.

Zijne Heiligheid Patriarch schrijft: "Maandelijkse reiniging van een vrouw maakt haar niet ritueel, gebedenloos onrein. Deze onzuiverheid is alleen fysiek, lichamelijk, evenals ontladingen van andere organen. Omdat moderne hygiëneproducten effectief kunnen voorkomen dat de tempel onzuiver wordt door een toevallige bloeding... zijn we van mening dat er van deze kant geen twijfel over bestaat dat een vrouw tijdens de maandelijkse reiniging naar de kerk kan gaan met de nodige zorg en hygiënemaatregelen, pictogrammen kussen, antivoed en gewijd water drinken, en deelnemen aan zang. "

Het is belangrijk! Jezus heeft met zijn bloed vrouwen en mannen gereinigd. Christus werd het vlees van alle orthodoxen. Hij vertrapte de lichamelijke dood door mensen een geestelijk leven te geven, onafhankelijk van de toestand van het lichaam.

Orthodoxe iconen en gebeden

Informatiesite over iconen, gebeden, orthodoxe tradities.

Is het mogelijk om maandelijks naar de kerk te gaan?

"Red, Heer!" Bedankt voor het bezoeken van onze site, voordat je de informatie gaat verkennen, abonneer je op onze orthodoxe community op Instagram Lord, Save and Save † - https://www.instagram.com/spasi.gospodi/. Er zijn meer dan 18.000 abonnees in de community.

Wij, gelijkgestemde mensen, veel en we groeien snel, we leggen gebeden op, zeggen heiligen, gebedsverzoeken, tijdige nuttige informatie over vakantie en orthodoxe gebeurtenissen. Abonneer, we wachten op je. Beschermengel voor jou!

Tegenwoordig beantwoorden geestelijken heel vaak de vraag waarom het onmogelijk is om met menstruatie naar de kerk te gaan. Deze vraag heeft betrekking op alle vrouwen die de kerk binnenkomen. Maar elke vader kan het anders beantwoorden. Daarom is het de moeite waard om uit te zoeken waar het verbod vandaan komt voor vrouwen met menstruatie.

Is het mogelijk om met het maandelijkse, het oude testament naar de kerk te gaan?

Overweeg of het probleem met de maandelijkse behoefte naar de kerk kan gaan, gebruikmakend van het Oude Testament. In dit gedeelte van de Bijbel is duidelijk aangegeven in welke toestand het de moeite waard is af te zien van het bezoeken van de heilige plaats, deze zijn:

 • dood;
 • ernstige ziekte;
 • "Onreinheid" van vrouwen of mannen.

De onreinheid van een vrouw wordt geassocieerd met bepaalde afscheidingen, waarbij een vrouw niets aanraakt. Er is een mening. dat de aanwezigheid van menstruatie bij vrouwen een straf is voor de zondige val van de voorloper van alle levende Eva. En, zoals u weet, proberen de geestelijken de kerk en de parochianen te beschermen tegen alle dingen die doen denken aan de zondigheid en de sterfelijkheid van een persoon.

Men gelooft ook dat menstruatie het proces is van het ontdoen van het lichaam van een dood ei, een soort dood van een onrijp embryo. En de aanwezigheid van dodelijke voorwerpen in de tempel is verboden.

Maar sommige connaisseurs van het Heilige Boek interpreteren deze mening enigszins anders. Er wordt aangenomen dat de straf een moeilijk proces van de bevalling is, maar de aanwezigheid van menstruatie is een gelegenheid om de menselijke soort voort te zetten.

Het Oude Testament geeft dus geen definitief antwoord op deze vraag.

Kan ik tijdens de menstruatie, het Nieuwe Testament, naar de kerk gaan?

In het Nieuwe Testament zijn er woorden van de apostel Paulus, die ervan overtuigd was dat alles wat de Heer had geschapen mooi was. Alle processen die in het menselijk lichaam plaatsvinden, zijn natuurlijk. Maandelijks - een zeer belangrijke periode van tijd voor het vrouwelijk lichaam. Hun rol is groot genoeg, dus het is niet logisch om te verbieden om met hen mee te gaan naar de tempel.

Orthodoxe regels: is het mogelijk om maandelijks naar de kerk te gaan?

Priesters hebben geen eenduidig ​​antwoord op de vraag of het mogelijk is om maandelijks naar de kerk te gaan. Sommigen beweren dat je de dienst in de tempel kunt bijwonen zonder deel te nemen aan de heilige sacramenten, anderen zeggen dat een bezoek aan een periode van kritieke dagen beter is om te weigeren.

Waarom is het niet mogelijk om tijdens de periode naar de tempel te gaan, waar kwam het verbod vandaan en hoe kon ik correct handelen? Om de vraag te begrijpen of het mogelijk is om maandelijks naar de kerk te gaan, moeten we ons vertrouwd maken met het standpunt van de Heilige Vaderen en de heilige Schrift. Dit zijn twee belangrijke autoriteiten voor een orthodox christen.

De redenen voor het verbod

In het Oude Testament kun je de exacte redenen vinden waarom parochianen zouden moeten afzien van het bijwonen van de kerk.

Ga niet naar de tempel als:

 1. Een persoon lijdt aan een ernstige ziekte.
 2. Een vrouw of man is niet schoon.
 3. De man aan de vooravond raakte de doden aan.

Ziekten waarvoor naar de kerk gaan niet is toegestaan, zijn infecties, ontstekingen in de actieve fase, afscheiding uit de urethra bij mannen, uteriene bloedingen bij vrouwen.

Voorheen omvatten dergelijke ziekten zweren, lepra, schurft, evenals alle lichamelijke aandoeningen die verband houden met de bloedstroom.

Interessant! Sterk gebed voor de gezondheid van onze ouders

Het verbod op het bezoeken van de kerk aan jonge moeders die een kind hebben gebaard, is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. Eerder, bij de geboorte van een jongen, gingen vrouwen 40 dagen na de bevalling niet naar de tempel en meisjes gingen niet 80 dagen. Deze periode was nodig voor zuivering.

Het antwoord van de priester, waarom het onmogelijk is om met menstruatie naar de tempel te gaan, is meestal gebaseerd op het feit dat bloed niet in een schrijn kan worden afgeworpen. Er kan slechts één heilig bloed in de tempel aanwezig zijn - de heilige gaven, het lichaam en het bloed van Christus.

Als iemand per ongeluk gewond raakt, moet hij uitstappen en stoppen met bloeden buiten de tempel. Wanneer bloed de vloer, pictogrammen of boeken binnengaat, wordt het heilige klooster als verontreinigd beschouwd, dus moet het opnieuw worden gewijd, bepaalde gebeden lezen.

Interessant! Sterk gebed voor de succesvolle verkoop van een appartement

Waarom niet naar de kerk gaan en klooster met menstruatie wordt geassocieerd met de mening dat dit proces aan alle vrouwen is gegeven voor de zondige val van Eva, onze voorouder, en binnen in de tempel moet natuurlijk niets zondigs zijn.

Volgens andere versies, tijdens de menstruatie, wordt een dood ei vrijgegeven, en dit wordt tot op zekere hoogte beschouwd als de dood. De aanwezigheid van dodelijke voorwerpen in de kerk is ook niet toegestaan.

Niet alleen tijdens de menstruatie kan het niet in de tempel zijn, het is verboden om te doen aan die mensen die lichamelijk contact met de doden hebben gehad, bijvoorbeeld, bereidde hem voor op begrafenis, gewassen.

Interessant! Het boek Leviticus van het Oude Testament vertelt dat tijdens de periode van bloedstroming, dat is tijdens de menstruatie, niet alleen vrouwen worden beschouwd als onrein, maar als een persoon die ze durft aan te raken.

Sinds de oudheid was het vrouwen verboden om met bloedingen naar de kerk te gaan, om met andere mensen te communiceren, om ze aan te raken.

Nieuw Testament

De komst van Jezus veranderde radicaal de kijk op of het mogelijk is om met menstruaties naar de kerk te gaan. In de Heilige Schrift zijn er bewijzen voor het aanraken van een Verlosser voor een vrouw die al 12 jaar last heeft van bloedingen, wat de Joden als onaanvaardbaar beschouwden.

Nadat je de kleren van Jezus Christus hebt aangeraakt, zoals je weet, is ze hersteld, terwijl de Heer de helende kracht voelde die van hem uitging.

Toen hij hoorde dat een 'onreine' vrouw hem had aangeraakt, berispte hij haar niet om wat ze had gedaan, maar moedigde ze integendeel haar aan, aangespoord om haar geloof te versterken.

Moet weten! Jezus maakte in zijn preken duidelijk dat mensen worden beschouwd als verontreinigd met zondige gedachten die uit het hart komen, kwade bedoelingen, en hij beschouwt lichamelijke onzuiverheid niet als zonde.

De Heilige Vaders vroegen een heel ander antwoord op de vraag of het mogelijk was om maandelijks naar de kerk te gaan. Ze beschouwden de processen die tijdens de menstruatie plaatsvonden, natuurlijk, door de Almachtige aan vrouwen gegeven. Dit is een zeer belangrijke periode voor het vrouwelijk lichaam, geassocieerd met het vermogen om het menselijk ras te verlengen.

Georgy Dvoeslov argumenteerde ook dat spirituele zuiverheid een primaire rol speelt, dus hij vond het geen zonde om tijdens de menstruatie naar de kerk te gaan. De eerste christenen namen, volgens tradities en kanunniken, onafhankelijk de beslissing om de tempel te bezoeken.

Sommigen van hen, die het moeilijk vonden om te antwoorden of het mogelijk was om de kerk binnen te gaan tijdens de menstruatie, luisterden naar de goddelijke dienst in de narthex, terwijl anderen naar binnen gingen, maar niets heiligs aanraken. Er waren zulke christenen die geloofden dat ze, los van de zonde, niet van God gescheiden konden worden. Ze werden gesteund door vele theologen, bijvoorbeeld Gregorius de Grote, die erop aandrongen geen vrouwen en maagden die tijdens de menstruatie naar de kerk gaan te veroordelen, te bekennen, gemeenschap te nemen.

Het is belangrijk om te weten! Wat helpt Cycla Icoon van de Moeder Gods in Cyprus met?

Deze leer duurde tot de zeventiende eeuw. Daarna wordt de vraag of vrouwen tijdens de menstruatie naar de kerk kunnen gaan weer opengelaten.

Modern uiterlijk

Tegenwoordig vragen christelijke gelovigen steeds vaker of ze naar de kerk kunnen gaan, en ook kunnen biechten en communie nemen. De mening van de geestelijkheid kan anders zijn, dus het is beter om je spirituele mentor te vragen.

Het antwoord van de priester zal helpen om dit dilemma eindelijk op te lossen. Sommige geestelijken mogen naar de dienst komen, rustig bidden en vertrekken, zonder iets aan te raken.

Ongetwijfeld, als je bedenkt of het mogelijk is om de kerk binnen te gaan in de periode van kritieke dagen, biecht en ontvang je de communie, is het beter je te laten leiden door je eigen spirituele aspiraties en de mening van de predikant.

Men moet niet vergeten dat iedereen voor al zijn zonden voor God zal antwoorden. Tegelijkertijd zijn er situaties waarin Gods hulp gewoon noodzakelijk is voor een persoon, en vervolgens worden alle conventies gemarginaliseerd. Dit geldt voor vrouwen die lijden aan baarmoederbloedingen die zich tot God willen wenden voor genezing.

Helaas is de geneeskunde soms machteloos, artsen zijn niet in staat de uitstroom te stoppen en de behandeling blijft ineffectief. Op dit punt besluiten de patiënten zich tot de Allerhoogste te wenden met gebed.

Interessant! Sterk gebed voor reizen per vliegtuig

Als een vrouw denkt dat ze haar ziel spoedig aan God zal geven, kan ze dan met haar maandelijkse menstruaties de kerk in? Natuurlijk, ja! Iedere orthodoxe christen heeft het recht om communie te nemen, te bekennen voor zijn vertrek.

Als een vrouw gezond is, voelt ze zich prima, dan is het tijdens de periode van kritieke dagen onwenselijk voor haar om te presteren:

Het sacrament van deze riten is om zich te ontdoen van de zondige, onreine. De mens wordt geboren volgens de kerkregels, daarom is het beter om deze sacramenten spiritueel en fysiek te zuiveren. Natuurlijk betekent moderne hygiëne dit probleem volledig oplossen en veel vrouwen twijfelen er niet aan of ze naar de tempel moeten gaan of niet.

Interessant! Rooster van aanbidding in de tempel van de Albarmhartige Verlosser in Mitino

Echter, de geestelijkheid adviseert, als er zo'n mogelijkheid is, is het beter om deze rite uit te stellen totdat de vrouw puur wordt in lichaam en geest.

Handige video

conclusie

Het is mogelijk om heel lang te discussiëren over vrouwelijke 'onzuiverheid', maar je moet niet vergeten dat Jezus Christus mannen en vrouwen met zijn bloed heeft gereinigd. De Heer heeft ons het eeuwige leven gegeven, spiritueel, onafhankelijk van het vlees.

Menstruatie en de kerk: is het mogelijk om naar de tempel te gaan

Elke generatie heeft zijn eigen mening over verschillende dingen en gebeurtenissen. In de oudheid werden menstruatie en de kerk bijvoorbeeld beschouwd als onverenigbare concepten.

Met de komst van kritieke dagen werden vrouwen beschermd tegen de buitenwereld, omdat ze volgens de geestelijkheid onrein waren. Vandaag is de situatie veranderd en moderne vrouwen met menstruatie doen verschillende dingen.

Maar de vraag blijft of het wel of niet mogelijk is om naar de kerk te gaan als de menstruatie plaatsvindt. Overweeg dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken.

Informatie uit het Oude Testament

Het Oude Testament is het eerste deel van de Bijbel, samengesteld vóór de geboorte van het christendom. In de loop van de tijd werd het een bron voor de tegengestelde religies die de moderne mensen bekend zijn. Dit is het jodendom en het christendom. De Heilige Schrift sloot de ingang van de tempel af voor onreine burgers.

In de categorie "onrein" viel:

 • Melaatsen.
 • Vrouwen met menstruele en pathologische bloedingen.
 • Mannen met een zieke prostaat.
 • Mensen die de lijken hebben aangeraakt of tekenen van etterende ontstekingsziekten hebben.

Ook was het niet gebruikelijk om naar de kerk te gaan na zondige daden, en veel staten vielen onder deze definitie. De moeders die de wereld van de jongens gaven, konden de tempel niet vóór de veertigste dag bijwonen. Voor moeders van pasgeboren meisjes nam deze periode toe tot 80 dagen.

Op de vraag waarom een ​​vrouw niet met menstruatie naar de kerk kan gaan, hangt het antwoord samen met hygiëne. Oude vrouwen hadden geen maandverband en tampons en droegen geen slipje. Het blijkt dat er op elk moment bloed op de vloer kan komen. In de kerk is bloeden onaanvaardbaar. De schoonmakers van het heilige gebouw wilden ook niet het bloed van anderen uitwassen, omdat contact met deze vloeistof gelijk was aan een zondig bedrijf. Er waren geen wegwerphandschoenen.

Dankzij vooruitgang hebben vrouwen een comfortabel ondergoed, pads, tampons en menstruatiecups. Nu hoeven de schoonmakers de vloeren na dergelijke bezoekers niet te desinfecteren, en niemand behalve de dames zelf komt in contact met het rioolwater. Zo zijn de kerk en het maandblad in vrouwen verenigbaar in de moderne wereld.

Tijdens de oudtestamentische periode werden veel verschijnselen beschouwd vanuit een fysiek gezichtspunt. Het bevuilde menselijke lichaam werd als onrein beschouwd. Het werd vrouwen verboden om naar de kerk te gaan en openbare plaatsen met hun maandelijkse toelagen. Ze moest een paar dagen alleen zijn.

Menstruatie en de kerk: wat zijn vandaag de verboden

Met de komst van Jezus Christus en het Nieuwe Testament werden veranderingen aangebracht in kerkelijke canons. De Zoon van de Maagd Maria benadrukte de aandacht van de mensen op het spirituele en het fysieke degradeerde naar de achtergrond. Als een man zuiver van uiterlijk was, maar zijn ziel zwart bleef, deed Jezus er alles aan om van de zonde af te komen.

Tempels bleven bestaan, maar heiligheid werd overgebracht van de aarde naar menselijke zielen. Christus maakte mannen en vrouwen gelijk en beval hun ziel om tempels van God te worden.

Gezien het onderwerp of het mogelijk is om met menstruatie naar de kerk te gaan, presenteren we een interessant feit dat de mening van de oude gelovigen veranderde. Op een dag kroop een zieke vrouw met hevige bloedingen door de menigte en raakte de klederen van Jezus aan met haar hand. Hij voelde een uitstroom van energie, maar hij was niet boos en zei: "Je geloof heeft je gered, vrouw!" En vanaf die dag begon het bewustzijn van de bevolking te veranderen.

Aanhangers van het Oude Testament bleven erop staan ​​dat vrouwen tijdens hun menstruatie niet naar de kerk zouden gaan. De volgelingen van Jezus weigerden deze regel en begonnen volgens het Nieuwe Testament te leven. Aldus gaf het bloed dat in openbare vrouwen is vergoten een nieuw leven op.

In de katholieke kerk wordt menstruatie niet langer als een vervelende verschijning gezien. Het natuurlijke proces van vandaag kan worden verborgen voor nieuwsgierige blikken vanwege hygiënische producten van hoge kwaliteit. Als het nodig is om de tempel te bezoeken, kan een vrouw het elke dag doen.

De priesters verbieden echter om maandelijks in de kerk te blijven bij het uitvoeren van drie riten:

Taboe heeft een fysieke verklaring. Bij de doop kan het meisje om hygiënische redenen niet in het water duiken, omdat de vloeistof vies wordt en pathogene microben in het genitale kanaal terechtkomen. Het huwelijksproces duurt lang, het kan niet worden onderbroken. Als het bloeden ernstig is, kan de bruid het kussen of de tampon niet veranderen. Het ritueel kan de syncope van de bruid bederven, omdat kritieke dagen voor sommige meisjes gepaard gaan met zwakte, misselijkheid en duizeligheid.

Het sacrament van de biecht beïnvloedt het psycho-emotionele deel van de vrouwelijke natuur. In de dagen van de menstruatie is het meisje kwetsbaar en kwetsbaar. In de loop van het gesprek kan ze de priester te veel vertellen en later spijt krijgen. Zoals een vader zei: "een vrouw is gestoord tijdens de menstruatie."

Waarom vrouwen met menstruatie vroeger als "onrein" werden beschouwd, legt St. Nicodemus de Heilige uit. God gaf zo'n definitie aan het schone geslacht, zodat mannen geslachtsgemeenschap op kritieke dagen vermijden.

Wat zeggen de priesters

Vraag verschillende priesters of je tijdens je menstruatie naar de kerk kunt gaan en je zult tegenstrijdige antwoorden horen. In sommige tempels komen vrouwen op kritieke dagen naar kerkdiensten, in andere niet. Als we de Heilige Schrift herlezen, ontdekken we dat de spirituele aard van de mens belangrijk is voor God, het lichaam en zijn processen secundair zijn. Als een meisje de geboden van de Allerhoogste naleeft, zal zij niet zondigen als zij met het maandblad naar de kerk komt.

Het is ook mogelijk om de tempel te bezoeken tijdens de zwangerschap en na de bevalling.

Sommige moeders willen de kinderen onmiddellijk na ontslag uit het ziekenhuis laten dopen of priesters rechtstreeks naar het ziekenhuis uitnodigen. Als de baby erg zwak is, zal de doop hem helpen sterker te worden. De priester raakt zonder angst het puerperal aan en beschouwt zichzelf niet als ontheiligd door contact met het 'onreine'.

Vrome vrouwen voor het bezoeken van de kerk in de dagen van de menstruatie, is het wenselijk om vooraf te weten te komen welke opvattingen de plaatselijke priester heeft en om te voldoen aan de gevestigde regels. Echte gelovigen op kritieke dagen en de eerste maanden na de bevalling kunnen deelnemen aan religieuze rituelen, indien toegestaan ​​door de priester. Maar ze mogen geen heiligdommen raken.

Als een vrouw de tempel alleen bezoekt vanwege de reden dat dit het geval is op bepaalde feestdagen, moet ze niet aan haar periode denken. De cultusinstelling staat open voor iedereen, maar de taak van de parochianen is om naar eenheid met God te streven en niet alleen in een menigte met kaarsen te staan.

Gregory Dvoeslov sprak over de menstruatie als volgt: als menstruatie naar de kerk kwam, is dit geen reden om je zondig te voelen. Het natuurlijke proces is ontworpen om het lichaam te reinigen. God heeft de vrouw geschapen en zij kan Zijn wil niet beïnvloeden. Als de menstruatie op een bepaalde dag begon, en een belemmering vormde om geplande taken uit te voeren, dan is het Gods wil.

Priester Konstantin Parkhomenko erkent de deelname van vrouwen met maandelijkse in de rite van de communie. Maar als ze de Heilige Schrift respecteert en de rite weigert, verdient ze door haar act de beloning van de Allerhoogste.

Hoe naar de kerk te gaan voor een nieuwkomer, een vrouw

Tijdens de periode van herleving van orthodoxe tradities, toont een brede kring van mensen een verlangen om de kerk te bezoeken. Gelovigen hebben gedragsgewoonten vastgesteld die zich niet op een heilige plaats mogen mengen. Een nieuwkomer moet vertrouwd zijn met eenvoudige tips om naar de kerk te gaan. Deze tradities worden aanvaard vanuit de tijden van de diepe oudheid. Het is noodzakelijk om te behandelen met betrekking tot deze plaats. De ziel moet helder en vreugdevol zijn, klaar om te bidden.

Voor de eerste keer naar de kerk gaan

De Orthodoxe traditie heeft lang eenvoudige regels gemaakt die uitleggen hoe naar de kerk te gaan. De nieuwkomer moet tijdens zijn bezoek aan de tempel op de hoogte zijn van de aanwezigheid van God en de engelen op deze heilige plaats. Gelovigen gaan naar de tempel met geloof in hun hart en gebed op hun lippen. Het is niet moeilijk om correct naar de kerk te gaan, het is beter om samen te gaan met andere mensen die naar hen kijken.

De eerste regel: beledig de aanwezige priesters en leken niet met ongepast gedrag. In de tempel zijn vaak heiligdommen waarvan de waarde wordt gemeten door de eeuwen heen. Zelfs als de leek de heiligheid van de icoon of het relikwie niet erkent, is het niet de moeite waard om publiekelijk hun waarde in twijfel te trekken. Als de gemeente naast het waardevolle pictogram buigt, zal het niet moeilijk zijn om te buigen op de manier van anderen.

Weinigen denken na over wat voorafgaat aan het tempelbezoek. Dit is ook van groot belang. Tijdens het ochtendbezoek is het beter om af te zien van eten. Volgens de religieuze canon is het beter om hongerig naar de kerk te gaan. Een stevig ontbijt is alleen toegestaan ​​aan behoeftige gelovigen.

Voordat je naar de kerk gaat, is het aan te raden de belangrijkste pagina's van het evangelie voor jezelf te lezen, om je mentaal af te stemmen op de geestelijke stemming en van te voren de lichttoestand binnen te gaan.

Voor God moet je een zachtmoedige geest houden, volledig je zondigheid begrijpen en respect tonen voor die heiligen die besloten hebben om zichzelf te reinigen van zonde in hun wereldse leven.

De tempel stelt je in staat om een ​​verbinding tot stand te brengen tussen de zondige aarde en de heldere hemel, wanneer een persoon komt met vertrouwen in een krachtige patroon en bemiddelaar. De kerk is gemaakt als een gebedshuis, waar ze vragen stellen over het meest geheime.

Regels voor vrouwen

Vereisten voor vrouwen hebben alleen betrekking op de details van het uiterlijk en de plaats waar u tijdens de dienst moet staan. Iemand van de oudere generatie in de familie weet hoe ze naar de kerk moet gaan om naar een vrouw te gaan. Dit kan worden geleerd van uw grootmoeder of moeder. De belangrijkste vereiste van uiterlijk wordt benadrukt bescheidenheid. De schoonheid van het vrouwelijk lichaam is een symbool van verleiding en daarom mag een vrouw geen kleding dragen die een deel van haar lichaam blootstelt. Je kunt geen korte rok, halslijn en zelfs een jurk dragen die de schouders ontdoet.

Alvorens het meisje te bezoeken, is het raadzaam om de make-up af te wassen en het hoofd met een zakdoek te bedekken. In de heilige plaats moet elke parochiaan nadenken over het eeuwige. Verheug je voor de redding van je ziel, bid. Op het goede pad van hem zou niet schoonheid en lust moeten worden afgeleid. Daarom worden heldere outfits als ongepast beschouwd. De kerk is geen plek om aandacht te trekken.

Tijdens de dienst moeten vrouwen aan de linkerkant staan. Tijdens het avondmaal staan ​​de vrouwen aan het einde van de rij.

Waar te beginnen

Zodra de kerk in zicht verschijnt, moet ze buigen en zichzelf ondertekenen met het kruisteken, ook al is het niet de bedoeling om naar binnen te gaan.

Bij het naderen van de deur moet je stoppen, nadenken over je doel, opnieuw oversteken. Als je de tempel bezoekt, moet je je voorstellen dat je vanuit de ruimte van de aardse zonde een klein en schoon huis van God binnengaat.

Er is een eenvoudig ritueel voor alle parochianen om correct naar de kerk te gaan. Je moet beginnen met buigen als een symbool van de nederigheid van je trots. Vervolgens moet je de regels kruisen en lezen, verwijzend naar het gezicht van Christus de Verlosser in de volgende volgorde:

 • Voordat de eerste knik zegt: "God, wees mij genadig, een zondaar."
 • De tweede boog gaat vergezeld van de woorden: "God, reinig mijn zonden en heb medelijden met mij."
 • De woorden "zonder een aantal zondigden, Heer, vergeef me" completeren het ritueel.

Deze volgorde is wenselijk om te onthouden en te herhalen tijdens de exit.

Gedrag van de tempel

Bij een bezoek is het aan te raden om geen grote zakken te nemen en als die er is, moet deze bij de ingang worden achtergelaten. Tijdens het sacrament-ritueel moeten beide handen vrij zijn.

Je kunt je diepste doel aangeven in een briefje voor een priester. Gewoonlijk wordt een verzoek gedaan om voor jezelf of voor je buurman te bidden.

Bij de ingang kun je naar de begeleider gaan om kaarsen te kopen, terwijl je in symbolische vorm schenkt aan de behoeften van de tempel. Een brandende kaars is een belangrijk symbool in het christendom. Het kleine licht van Gods vonk brandt in elke eeuwige ziel, dus de kaars wordt aangestoken:

 • Gezondheid wensen voor je medemens.
 • Voor de moeilijkheden in het lot die zijn overwonnen. In dit geval wordt de kaars met dank aan zijn heiligen geplaatst voor uitgezonden testen en hulp.
 • Aan de vooravond van een belangrijke gebeurtenis in het leven. Voor een belangrijke beslissing, vragen om steun en verlichting voor God, de engelen en de heiligen.
 • Voor de rest van degenen die al zijn overgegaan naar het eeuwige leven.

Voor de herdenking van de overledenen in elke kerk staat de vooravond - een speciale herdenkingstafel. Aan de vooravond kun je brood, rode wijn en koekjes zetten.

In elke kerk staat het "feestelijke" pictogram centraal. De bezoeker wordt er eerst op toegepast. Dit pictogram kan voor elke dag anders zijn. De priester kiest een "feestelijk" pictogram volgens de kalender die hij kent, in het midden, op de lessenaar.

Bij het naderen van het feestelijke pictogram, moet je jezelf ondertekenen met het kruisteken, om een ​​aards en riemboog te maken. Wanneer parochianen afwijken van het pictogram, moet je voor de derde keer voor haar buigen.

Naast het feestelijke pictogram, wordt een bijzonder waardevol, oud pictogram tentoongesteld in de tempel. In de regel zijn er verschillende prachtige iconen die van de ene tempel naar de andere reizen. De komst van een bijzonder vereerd icoon wordt van tevoren aangekondigd.

Wanneer ze de icoon van de eerbiedwaardige heilige, zijn voorbidder, naderen, spreken ze zijn naam uit en vragen: "Bidt tot God voor de dienaar van God", zeggende de naam van het familielid, voor wiens genezing zij kwamen vragen.

De belangrijkste goddelijke eigenschap van gedrag is nederigheid. Niet nodig om rond te kijken, alsof je op excursie bent. Het is belangrijk om altijd het hoofddoel van zijn aankomst in de tempel te onthouden.

Wanneer een bekende vriend in de tempel verschijnt, is het niet gebruikelijk om elkaar te begroeten met een handdruk in de kerk. Als groet buigen vrienden. Het is belangrijk om te zwijgen, en een vriendelijk gesprek toe te wijzen aan een andere keer.

Er moet speciale aandacht worden besteed aan het gedrag van kinderen. Een kind wil misschien plezier hebben. Het is noodzakelijk om hem van tevoren het belang van de tempel als een speciale plaats van communicatie met God uit te leggen. Het kind moet geleerd worden zich zo bescheiden en stiller mogelijk te gedragen.

Speciale tijd van aanbidding

Na het begin van de dienst, is het raadzaam om zich niet te bemoeien met de mensen en de priester zelf, en daarom moeten alle gebeden, de installatie van kaarsen en de overdracht van bankbiljetten worden voltooid voordat de kerkdienst begint.

Het is verboden om andere mensen te storen met uw vragen. De woorden van de priester moeten in stilte en concentratie worden gehoord, omdat op dit moment het Woord van God wordt doorgegeven.

Demonstratie van ongecultiveerd gedrag in de tempel zal meer problemen veroorzaken dan in het gewone leven. Als de congregatie naar een man kijkt met overtuiging, lokt hij hen uit om te zondigen.

Wanneer anderen beginnen te buigen en te dopen, moet u zich bij hen aansluiten en samen met iedereen het ritueel uitvoeren.

Voor degenen die tijdens het dienen willen gaan zitten, is het de moeite waard te onthouden dat aanbidding een daad van spirituele arbeid is en daarom staande wordt uitgevoerd. Langdurig versterkt de geest van een persoon, en iedereen kan zichzelf controleren: als je hard staat, is daar een reden voor. Hij die vol geloof is, bemerkt de moeilijkheden niet. Het is moeilijk voor iemand die niet vervuld kan zijn van ontzag. Aandacht voor de woorden van de priester leidt elke luisteraar naar zijn moment van spirituele verlichting en zelfverbetering. In het belang van deze goede doelen moet je kleine ongemakken vergeten.

De kaars wordt alleen tijdens het requiem of in speciale gevallen in de handen gehouden. Op een typische dag wordt een kaars in een kandelaar geplaatst. Je moet ervoor zorgen dat de was niet druppelt op de voorkant van de persoon die staat.

Omdat de leek God bezoekt, is het raadzaam niet weg te gaan voordat de dienst eindigt. Om dezelfde reden kun je er niet te laat op komen. De periode van aanbidding is een persoonlijk offer dat we aan God aanbieden. De toewijding van iemands tijd tot spiritualiteit is verplicht voor elke gelovige. Het verlaten van de dienst is alleen om een ​​zeer goede reden toegestaan. Als een moeder haar kind niet kan kalmeren, wordt haar geadviseerd tijdelijk de kerk te verlaten en terug te keren wanneer het kind stil wordt.

Zitten is alleen toegestaan ​​voor degenen wier lichaam een ​​ziekte heeft, waarvan de behoefte aan ontspanning onmiskenbaar is.

Tijdens de liturgie en het lezen van het evangelie is het nodig om God te vragen te redeneren met begrip van alle waarheden. Wanneer de priester de Koninklijke Deuren opent, is het gebruikelijk om de boog los te laten. Als woorden in een onbekende taal worden gesproken en het is onmogelijk om te spreken, dan kunt u deze woorden vervangen door een beroemd gebed.

Wanneer de priester zijn preek beëindigt, gaat hij naar de mensen met een kruis in zijn handen. Parochianen kussen traditioneel zijn hand en steken over. Tijdens de processie is er een traditionele volgorde:

 • Ouders met jonge kinderen moeten als eerste komen.
 • De tweede zijn minderjarige kinderen.
 • Dan komt de draai van mannen.
 • Vrouwen maken de processie af.

Voor elke groep bereidde de priester zijn eigen gebed voor. Als iemand de lijn heeft gebroken, zullen ze hem vertellen waar hij goed moet staan.

Welke dag om te kiezen

Voor een orthodox christen is het goddelijk om de tempel een keer per week te bezoeken. Regelmatige bezoeken zijn nodig, zodat de leek zijn ziel kan laten rusten van de zondige wereld, kan ontsnappen uit de alledaagse drukte en zich kan wenden tot eeuwige vragen.

De priester verwacht parochianen op zaterdag en zondag, maar ook tijdens kerkvakanties. De exacte dag is te vinden in de orthodoxe kalender. Als je moet bidden, kun je elke dag naar de kerk gaan.

Kleine kerken werken mogelijk niet op weekdagen vanwege het gebrek aan priesters. Maandag wordt beschouwd als een tijd van rust na twee dagen aanbidding. Op maandag wijdt de kerk gebeden aan de engelen, daarom verwelkomt het het populaire bijgeloof over de ernst van deze dag niet. Op maandag worden er kleine verjaardagsfeestjes gevierd, want op deze dag worden beschermengelen vereerd.

Wat is wenselijk om te weten

In de kerk is een dienaar die kan voorstellen hoe de kerk correct te betreden en wat niet te doen. Mobiele telefoons kunnen niet worden uitgeschakeld, maar zorg ervoor dat u overschakelt naar "stil". U kunt de oproep niet beantwoorden tijdens de service, want dit is niet het moment om te praten.

In de avond na de dienst kun je weer kaarsen voor thuis kopen. Zelfs als je niet genoeg geld hebt, is het mogelijk om gratis een kaars te vragen. Het ontkennen van behoeftige mensen wordt niet geaccepteerd in een christelijke omgeving.

Als iemand thuis ziek is, wordt een in de tempel aangestoken kaars mee naar huis genomen en in een kamer geplaatst waar de zieke persoon ligt. Voor een niet-gedoopt persoon kun je een kaars plaatsen, maar je kunt niet om een ​​briefje vragen en een gebed bestellen. Het wordt niet geaccepteerd om zelfmoord te vragen.

Aan het einde van de dienst kun je terugkeren naar individueel gebed, of je kunt de priester om een ​​gesprek vragen als daar een goede reden voor is. Op dit moment is het mogelijk om een ​​gebed te bestellen voor een andere persoon die ziek is, maar de kerk niet alleen kan bezoeken.

Dus, een gelovige christen moet minstens een keer per week naar de kerk gaan en daarbij eenvoudige rituelen en gedragsregels in de kerk observeren. Regelmatig gesproken over eeuwige vragen, tot God, wordt een persoon schoner en wijzer. De heiligheid van de tempel wordt niet alleen bepaald door de eeuwenoude religie, maar ook door de wonderbaarlijke iconen van heiligen, die kunnen worden aangepakt. Het is nuttig voor iedereen om acht te slaan op de woorden van de priester tijdens de dienst voor de redding van zijn eeuwige ziel.

Is het mogelijk om maandelijks naar de kerk te gaan? Het antwoord is non Vassa

In dit artikel citeren we citaten van heiligen en predikers of het mogelijk is om maandelijks naar de kerk te gaan. Een artikel over hoe je een vrouw in een klooster kunt blijven.

Is het mogelijk om maandelijks naar de kerk te gaan?

Noot van de redactie: het artikel van de non Vassa (Larina) veroorzaakte een levendige discussie over het Engelstalige internet - veel discussies, links, gedetailleerde responspublicaties. De portal "Orthodoxie en Vrede" vertaalde de belangrijkste teksten van de discussie in het Russisch.

Vertaald uit het Engels door Yulia Zubkova speciaal voor "Orthodoxie en Vrede". De redactie van de portal bedankt de non Vassa voor hun geweldige hulp bij het werk aan de Russische tekst.

Nun Vassa (Larina)

Toen ik het klooster van de Russisch-orthodoxe kerk buiten Rusland (ROCOR) in Frankrijk binnenging, werd ik geïntroduceerd aan de beperkingen die mijn zus tijdens haar menstruatie opgelegd kreeg. Hoewel ze naar de kerk mocht gaan om te bidden, mocht ze geen communie volgen, zich aan pictogrammen vastmaken of het antidorenspel raken, de prosphora helpen of distribueren, helpen met het schoonmaken van de tempel of zelfs een lamp of lamp die voor het pictogram hangt mijn eigen cel - deze laatste regel werd mij uitgelegd toen ik een onverlichte lamp in de icoonhoek van een andere zuster zag. Ik kan me niet herinneren dat een van ons probeerde deze instellingen in twijfel te trekken, om ze met iets te onderbouwen - we veronderstelden simpelweg dat de menstruatie een soort van "onzuiverheid" is, en daarom moeten we wegblijven van de gewijde dingen, zodat een of andere manier verontreinig ze.

Tegenwoordig heeft de Russisch-orthodoxe kerk andere regels met betrekking tot "rituele niet-zuiverheid", die varieert van parochie tot komst, en meestal hangt het af van de plaatselijke priester. Sergiy Boelgakovs populaire "Handboek" gaat ervan uit dat de "kerkregels" vrouwen verbieden tijdens de menstruatie om zowel naar de tempel te komen als om de communie te ontvangen. [1] In Rusland mogen vrouwen over het algemeen tijdens de menstruatie naar de kerk komen, maar ze kunnen geen communie, kus-iconen, relikwieën, kruis, aanraken van prosphora en antidor, of heilig water drinken. [2] In parochies buiten Rusland, voor zover ik weet, onthouden vrouwen zich meestal alleen van de communie.

Een artikel geschreven door Zijne Heiligheid de Patriarch van de Servische Paulus, genaamd "Kan een vrouw altijd naar de tempel komen?" [3], wordt vaak aangehaald als een voorbeeld van een gematigde mening die een vrouw met menstruatie toestaat om deel te nemen aan alles behalve het sacrament, dat lijkt te zijn tegen het concept van 'rituele onzuiverheid'. Patriarch Paul pleit echter voor een andere traditionele beperking die een vrouw verbiedt de tempel binnen te gaan en deel te nemen aan een sacrament gedurende veertig dagen nadat ze het kind heeft gebaard. [4] Dit verbod, ook gebaseerd op het concept van "rituele niet-zuiverheid", wordt waargenomen in de parochies van de Russisch-orthodoxe kerk in het buitenland die ik ken, zowel in Duitsland als in de VS. Op de sites van het Patriarchaat van Moskou is echter bewijs te vinden dat deze praktijk niet overal wordt ondersteund en in twijfel wordt getrokken in parochies onder de jurisdictie van Moskou. [5]

Vandaag, in het licht van de "feministische" theologie [6] en de traditionalistische reactie daarop [7], is er een verleiding om de kwestie van "rituele niet-zuiverheid" op een politieke of sociale manier te benaderen. Inderdaad, de nogal vernederende alledaagse gevolgen van de bovengenoemde beperkingen kunnen vrouwen, die gewend zijn aan de sociaalpolitieke cultuur van het Westen, in zekere mate belasten. De orthodoxe kerk heeft traditioneel echter geen sociale en politieke agenda [8], waardoor dit argument in dit opzicht ongepast is voor de kerk. Bovendien is de angst dat iets voor een vrouw "vernederend" is, vreemd aan de orthodoxe vroomheid, die zich richt op nederigheid: wanneer we obstakels, beperkingen, verdriet, enz. Tegenkomen, leren we onze zondigheid kennen, te groeien in geloof en de hoop op de reddende genade van God.

Dus, afgezien van de belangen van gelijkheid, wil ik uw aandacht vestigen op de theologische en antropologische inhoud van het concept van "rituele niet-zuiverheid". Voor onze kerk is het leven uiteindelijk niet beperkt tot het volgen van bepaalde regels, het lezen van bepaalde gebeden en behoorlijke uitputting, of zelfs tot nederigheid als zodanig. Het gaat om de theologische en antropologische betekenis van dit alles. Door deze dingen te doen, belijden we een bepaalde betekenis, een zekere waarheid van ons geloof. Daarom zal ik vandaag de vraag stellen: wat heeft het voor zin om de communie tijdens de menstruatie te weigeren? Wat zegt dit over het vrouwelijk lichaam? Wat is de betekenis van het verbod om de tempel binnen te gaan na de geboorte van een baby? Wat zegt dit over zwanger worden? En nog belangrijker, is het concept van "rituele inactiviteit / zuiverheid" in overeenstemming met ons geloof in Jezus Christus? Waar komt het vandaan en wat betekent het voor ons vandaag?

Overweeg bijbelse, canonieke en liturgische bronnen om te proberen deze vragen te beantwoorden. [9]

Oude Testament

Het vroegste bijbelse bewijs van rituele beperkingen voor vrouwen tijdens de menstruatie is te vinden in het Oude Testament, Leviticus 15: 19-33. Volgens Leviticus was niet alleen de menstruerende vrouw onrein - iedereen die haar raakte, werd ook onrein (Leviticus 15:24) en verwierf een soort onzuiverheid door aanraking. In latere hoofdstukken van Leviticus (17-26, de Wet van Heiligheid) waren seksuele betrekkingen met zijn vrouw op dit moment ten strengste verboden. Men geloofde dat de bevalling, net als de menstruatie, ook onzuiverheid verleent, en vergelijkbare beperkingen werden opgelegd aan de vrouw die bevallen was (Leviticus 12).

Joden waren verre van de enigen in de antieke wereld die dergelijke voorschriften introduceerden. Heidense sekten omvatten ook verboden in verband met de zorg voor "rituele zuiverheid": menstruatie was naar verluidt verontreinigd en maakte heidense priesteressen onbekwaam om hun religieuze plichten in tempels uit te voeren [10], geestelijken zouden menstruerende vrouwen koste wat het kost vermijden onder vrees voor ontheiliging [11]. dat de geboorte van een kind ook verontreinigt. De Joden waren echter een speciale zaak. Naast hun uitzonderlijke minachting voor bloed (Leviticus 15: 1-18), [13] geloofden de oude Joden het geloof in het gevaar van vrouwelijke bloedingen, dat geleidelijk werd bevestigd en nog sterker werd in het late Jodendom: de Mishnah, de Tosefta en de Talmud zijn nog gedetailleerder over dit onderwerp, dan de bijbel. [15]

Het Proto-evangelie van Jacobus en het Nieuwe Testament

Helemaal aan het begin van het Nieuwe Testament gehoorzaamt de Heilige Maagd Maria aan de vereisten van "rituele zuiverheid". Volgens de Proto-evangelisatie van Jakob, de apocriefe tekst van de 2e eeuw, die diende als bron van verschillende heilige dagen van de Moeder Gods, woont de Heilige Maagd in de tempel tussen de leeftijd van twee en twaalf jaar, toen ze zich met Jozef verloofde en in zijn huis ging wonen "zodat ze het heiligdom van de Heer niet zou verontreinigen "(VIII, 2) [16].

Toen Jezus Christus begon te prediken, werd er een volledig nieuwe boodschap gehoord in de dorpen van Judea, waarbij de diepgewortelde positie van vroomheid, zowel in de Farizeeën als in de antieke wereld als geheel, ter discussie werd gesteld. Hij verkondigde dat alleen kwade bedoelingen die uit het hart komen ons verontreinigen (Marcus 7:15). Onze Heiland plaatste de categorieën van 'zuiverheid' en 'onzuiverheid' dus exclusief in het gewetensgebied [17] - de sfeer van vrije wil met betrekking tot zonde en deugd, het bevrijden van de gelovigen van de oude angst voor ontheiliging van onbeheersbare verschijnselen van de materiële wereld. Hij zelf aarzelt niet om met een Samaritaanse vrouw te praten, en dit werd door de Joden ook als enigszins profaan beschouwd. [18] Bovendien verwijt de Heer een kortharige vrouw niet dat ze Zijn klederen heeft aangeraakt in de hoop genezen te worden: hij geneest haar en looft haar geloof (Mattheüs 2: 20-22). Waarom openbaart Christus de vrouw aan de menigte? St. John Chrysostomos antwoordt dat de Heer "haar geloof aan allen openbaart, zodat anderen niet bang zouden zijn om haar te imiteren." [19]

Evenzo verlaat de apostel Paulus de traditionele Joodse benadering van de oudtestamentische regels met betrekking tot "zuiverheid" en "onzuiverheid", waardoor ze alleen om redenen van christelijke naastenliefde toegestaan ​​worden (Romeinen 14). Het is bekend dat Paulus het woord 'heilig' (ιγιος) verkiest boven het woord 'puur' [20] om nabijheid tot God te uiten, waardoor oudtestamentische vooroordelen worden vermeden (Rom 1: 7; Cor 6: 1, 7:14; 2 Cor 1: 1, etc.)

Vroege kerk en vroege vaders

De houding van de vroege Kerk tot het Oude Testament was niet eenvoudig en kan niet in detail worden beschreven als onderdeel van dit werk. Noch het jodendom, noch het christendom had een duidelijke afgescheiden identiteit in de eerste eeuwen: ze deelden een gemeenschappelijke benadering van bepaalde dingen. [21] De kerk herkende het Oude Testament duidelijk als geïnspireerde Schrift, terwijl ze zich tegelijkertijd verwijderde van de tijd van de Apostolische Raad (Handelingen 15) van de voorschriften van de Mozaïsche Wet.

Hoewel de apostolische mannen, de eerste generatie kerkschrijvers na de apostelen, nauwelijks met de Mozaïsche wet met betrekking tot "rituele onzuiverheid" te maken hadden, worden deze beperkingen een beetje later besproken, vanaf het midden van de 2e eeuw. Tegen die tijd wordt het duidelijk dat de "letter" van de Mozaïsche wet vreemd was geworden aan het christelijk denken, omdat christelijke schrijvers proberen het een symbolische interpretatie te geven. Methodius Olimpiyskiy (300), Justin Martyr (165) en Origenes (253) interpreteren de Levitische categorieën van "zuiverheid" en "onreinheid" allegorisch, dat wil zeggen als symbolen van deugd en zonde [22]; ze staan ​​er ook op dat de doop en de eucharistie voldoende bronnen van "reiniging" zijn voor christenen. [23] Methodius Olimpiis schrijft in zijn verhandeling: "Het is duidelijk dat degene die eenmaal gereinigd is door de nieuwe geboorte (doop) niet meer besmet kan zijn door wat in de wet wordt genoemd" [24]. In dezelfde geest schrijft Clemens van Alexandrië dat echtgenoten niet langer hoeven te baden na geslachtsgemeenschap, wat de wet van Mozes voorschrijft, "omdat," zegt St. Clement, "de Heer de gelovigen door de doop voor alle huwelijksrelaties heeft gereinigd." [25]

Toch is de ogenschijnlijk open houding van Clement tegenover seksuele relaties in deze passage niet typerend voor de auteurs van die tijd [26], en zelfs voor Clement zelf [27]. Voor deze auteurs was het meer kenmerkend om alle voorschriften van de Mozaïsche wet als symbolisch te beschouwen, met uitzondering van die met betrekking tot seks en seksualiteit. In feite waren de schrijvers van de vroege kerk geneigd om elke uiting van seksualiteit, inclusief menstruatie, huwelijksbetrekkingen en bevalling, als 'onrein' te beschouwen en daarmee onverenigbaar met deelname aan het liturgische leven van de kerk.

De redenen hiervoor waren veel. In een tijdperk waarin de leer van de kerk nog niet was uitgekristalliseerd tot een bepaald dogmatisch systeem, zweefde een veelheid van ideeën, filosofieën en openlijke ketterijen in de theologische sfeer, waarvan sommige in de werken van vroegchristelijke schrijvers vielen. Pioniers van de christelijke theologie, zoals Tertullianus, Clement, Origenes, Dionysius van Alexandrië en andere hoogopgeleide mannen van die tijd, werden gedeeltelijk beïnvloed door pre-christelijke religieuze en filosofische systemen die de klassieke opvoeding van hun tijd domineerden. Bijvoorbeeld, het zogenaamde axioma van stoïcisme, of het stoïcijnse gezichtspunt, volgens hetwelk geslachtsgemeenschap alleen gerechtvaardigd is voor het doel van vruchtbaarheid [28], wordt herhaald door Tertullianus [29], Lactantium [30] en Clement of Alexandria [31]. Mozes verbood in Leviticus 18:19 op geslachtsgemeenschap tijdens de menstruatie aldus een nieuwe redenering: het was niet alleen "ontheiliging", als het niet resulteerde in een bevalling, het was zelfs een zonde in het huwelijk. Merk in deze context op dat Christus seksuele gemeenschap slechts één keer in het evangelie vermeldt: "... en twee zullen één vlees worden" (Mattheüs 19: 5), zonder het vermelden van kinderen. [32] Tertullianus, die in latere jaren de ultra-ascetische ketterij van het Montanisme overnam, ging verder dan vele anderen en overwoog zelfs bidden na geslachtsgemeenschap onmogelijk. [33] De beroemde Origen werd berucht beïnvloed door het moderne eclecticisme van het gemiddelde platonisme, met zijn karakteristieke minachting voor de hele fysieke en materiële wereld in het algemeen. Zijn ascetische en ethische doctrines, die oorspronkelijk bijbels waren, zijn ook te vinden in het Stoïcisme, het Platonisme en in mindere mate in het Aristotelisme. [34] Het is daarom niet verrassend dat Origenes menstruatie als "onrein" beschouwt in zichzelf en zichzelf. [35] Hij is ook de eerste christelijke schrijver die oudtestamentische concepten in Leviticus 12 als bevalling als onrein aanvaardt. [36] Misschien is het belangrijk dat de geciteerde theologen uit Egypte kwamen, waar joodse spiritualiteit vreedzaam samengaat met de ontwikkeling van de christelijke theologie: de joodse bevolking, die vanaf het begin van de 2e eeuw in de hoofdstad Alexandrië geleidelijk aan afnam, had een vaak onwaarneembare maar sterke invloed op lokale christenen die grotendeels waren bekeerd van de Joden. [37]

Syrische Didaskalia

De situatie was anders in de Syrische hoofdstad Antiochië, waar een sterke joodse aanwezigheid een tastbare bedreiging vormde voor de christelijke identiteit. [38] Syrische Didkaliya, bewijs van een christelijke controverse tegen de Joodse tradities van de 3e eeuw, verbiedt christenen om Levitische wetten na te leven, inclusief die met betrekking tot menstruatie. De auteur waarschuwt vrouwen die zich tijdens de menstruatie zeven dagen lang onthielden van het gebed, de lessen van de Schrift en de Eucharistie: "Als u denkt, vrouwen, dat u de Heilige Geest bent onthouden gedurende de zeven dagen van uw reiniging, dan als u op dat moment stierf, je zult weggaan leeg en zonder enige hoop. " Didaskalia overtuigt verder vrouwen in de aanwezigheid van de Heilige Geest in hen, waardoor ze in staat zijn om deel te nemen aan gebed, lezingen en de Eucharistie:

"Denk er nu over na en erken dat het gebed wordt gehoord door de Heilige Geest en dat de Schriften de woorden van de Heilige Geest zijn en heilig zijn. Daarom, als de Heilige Geest in je is, waarom vervreemd je je ziel en benader je niet het werk van de Heilige Geest? "[39]

Hij instrueert andere leden van de gemeenschap als volgt:

"Je moet niet gescheiden worden van degenen die menstruaties hebben, omdat zelfs een bloedende vrouw niet geworteld was toen ze de rand van de kleding van de Heiland raakte; eerder, werd zij waardig geacht om absolutie te ontvangen. " [40]

Het is opmerkelijk dat deze tekst vrouwen met menstruatie aanspoort om het avondmaal te nemen en hun vermaning versterkt door het voorbeeld van de Heilige Schrift over een bloedende vrouw in Mattheüs 9: 20-22.

Gangrsky-kathedraal

Ongeveer een eeuw later, ongeveer In het midden van de 4e eeuw vinden we canoniek bewijs tegen het concept van "rituele onzuiverheid" in de wetgeving van de plaatselijke kathedraal, die werd bijeengeroepen in Gangra (105 km ten noorden van Ankara) in 341 AD. [41] aan de noordkust van Klein-Azië, die de extreme ascese van de volgelingen van Eustache Sevastiusky veroordeelde (377). [42] De Eustatius-monniken, geïnspireerd door de dualistische en spiritistische leringen die destijds in Syrië en Klein-Azië gebruikelijk waren, bagatelliseerden het huwelijk en het getrouwde priesterschap. Daarentegen zegt regel 1 van de Raad: "Als iemand het huwelijk bestraft en een trouwe en vrome vrouw, copuleert met haar man, veracht of veroordeelt dit, wie niet in staat is om het Koninkrijk binnen te gaan: laat het onder een eed zijn." [43] Evstafiane weigerde om het sacrament van het gehuwde priesterschap te nemen om redenen van "rituele zuiverheid" [44], deze praktijk werd ook veroordeeld door de Raad, zijn vierde regel:

"Hoe kan iemand spreken over een presbyter die in het huwelijk is getreden, denkt dat het niet waard is om het offer te ontvangen wanneer hij een liturgie heeft uitgevoerd: laat hem onder een eed zijn." [45]

Interessant genoeg was het Eustinianisme een egalitaire beweging die volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen bepleitte. [46] Het werd op deze manier aangemoedigd, toen vrouwelijke volgelingen van Eustache hun haar hadden afgekapt en gekleed als mannen om elke gelijkenis van vrouwelijkheid kwijt te raken, die, net als alle aspecten van menselijke seksualiteit, als "profaan" werd beschouwd. Opgemerkt moet worden dat deze praktijk van Yevstafische vrouwen lijkt op radicale vormen van modern feminisme, die als het ware ernaar streven om alle verschillen tussen de vrouw en de man kwijt te raken. De Raad veroordeelt deze praktijk in haar dertiende regel: "Zodra een bepaalde vrouw, omwille van de denkbeeldige ascese, een mantel zal aanbrengen, en in plaats van gewone vrouwenkleren, zal ze een mannenjurk aantrekken: laat haar onder een eed zweren." [47]

Door het Eustatius-kloosterwezen te verwerpen, verwierp de kerk het begrip seksualiteit als profaan, en beschermde het zowel de heiligheid van het huwelijk als het door God geschapen fenomeen dat een vrouw wordt genoemd.

Regels van de Egyptische vaders

Hoe kan de Kerk vandaag in het licht van deze volledig orthodoxe oude kanunniken canons in praktijk brengen die ondubbelzinnig de noties van "rituele niet-zuiverheid" ondersteunen? [48] ​​Zoals eerder opgemerkt, werd de literatuur van de kerk, met inbegrip van de teksten van kanunniken, niet in een vacuüm gevormd, maar in de sociaal-culturele historische realiteit van de oude wereld, die zeer geloofde in rituele zuiverheid en het eiste. [49] De vroegste canonieke regel die vrouwen beperkingen oplegt in een staat van rituele onzuiverheid is regel 2 van Dionysius van Alexandrië (264), geschreven in AH 262:

"Over vrouwen die zich in de schoonmaak bevinden, of het voor hen toegestaan ​​is om het huis van God in zo'n staat binnen te gaan, lees ik en vraag ik teveel. Want ik denk niet dat zij, als de essentie van de gelovigen en vromen, in zo'n staat zijn, het aandurfden om ofwel door te gaan naar de Heilige Maaltijd, ofwel het lichaam en Bloed van Christus aan te raken. Want de vrouw, die al 12 jaar bloedde omwille van genezing, raakte Hem niet aan, maar alleen op de rand van Zijn kleding. Het is niet verboden om te bidden in welke staat en ongeacht hoe gelokaliseerd, om de Heer te herdenken en om hulp te vragen. Maar om verder te gaan met het feit dat er het Heilige der Heiligen is, moge het verboden zijn om een ​​niet geheel zuivere ziel en lichaam te zijn. "[50]

Merk op dat Dionysius, zoals de Syrische Didkaliya, verwijst naar een bloedende vrouw in Matt. 9: 20-22, maar komt tot de tegenovergestelde conclusie: dat een vrouw het sacrament niet kan nemen. Er werd aangenomen dat Dionysius vrouwen feitelijk verbood het heiligdom (altaar) binnen te gaan, maar niet in de kerk zelf. [51] Deze hypothese is niet alleen in strijd met de tekst van de geciteerde canon, het suggereert ook dat de leken ooit het avondmaal op het altaar namen. Recente liturgische studies hebben het idee weerlegd dat de leken ooit in het altaar hebben deelgenomen [52]. Daarom bedoelde Dionysius precies wat hij schreef, en precies zoals vele generaties van oosterse christenen begrepen [53]: een vrouw met menstruatie zou de tempel van God niet mogen binnengaan, omdat ze niet volledig zuiver spiritueel en fysiek is. Ik vraag me af of dit impliceert dat alle andere christenen volledig zuiver zijn, "katharoi." Hoogstwaarschijnlijk is dat niet het geval, omdat de kerk diegenen veroordeelde die zichzelf 'katharoi' of 'puur' noemden, de oude sekte van Novatians, op de eerste oecumenische raad in Nicea in 325 voor Christus. [54]

Orthodoxe commentatoren uit het verleden en het heden hebben de Dionysische regel ook uitgelegd als iets dat te maken heeft met het zorgen voor het ontvangen van kinderen: een 12e-eeuwse commentator Zonar (na 1159 na Christus), die het concept van rituele onzuiverheid ontkent, komt tot de pijnlijke conclusie dat de ware reden voor deze beperkingen voor vrouwen, "om te voorkomen dat mannen met hen slapen... om de conceptie van kinderen mogelijk te maken." [55] Zijn vrouwen daarom gestigmatiseerd onrein, niet toegelaten in de tempel en de heilige communie om te voorkomen dat mensen met hen slapen? Zonder het uitgangspunt van "seks alleen voor de vruchtbaarheid" van deze armen te overwegen, werpt hij andere, meer voor de hand liggende vragen op: zijn mannen op de een of andere manier meer geneigd om te slapen met vrouwen die in de kerk waren en het avondmaal aanvaardden? Waarom zouden vrouwen zich anders onthouden van gemeenschap? Sommige priesters in Rusland bieden een andere verklaring: vrouwen zijn te moe in deze staat om goed te luisteren naar de gebeden van de liturgie en kunnen zich daarom niet adequaat voorbereiden op de Heilige Communie. [56] Precies dezelfde redenering wordt voorgesteld in het geval van vrouwen die zijn bevallen van een kind: ze moeten 40 dagen rusten. [57] Dat wil zeggen, moet het avondmaal niet worden geserveerd aan alle vermoeide, zieke, bejaarde of om de een of andere reden zwakke mensen? Hoe zit het met slechthorenden? Het is tenslotte ook moeilijk voor hen om aandachtig naar de gebeden van de liturgie te luisteren.
Hoe het ook zij, er zijn verschillende andere canonieke teksten die vrouwen beperkingen opleggen in "onreinheid": regel 6-7 van Timotheüs van Alexandrië (381 n.Chr.), Die het verbod op de doop [58] en regel 18 van de zogenaamde canons uitbreidt Hippolyta, over vrouwen die zijn bevallen en verloskundigen. [59] Het is opmerkelijk dat beide regels, zoals regel 2 van Dionysius, van Egyptische afkomst zijn.

St. Gregorius de Grote

Evenzo waren dingen in het Westen, waar de kerkbeoefening vrouwen gewoonlijk tijdens de menstruatie "onrein" vond tot het einde van de 6e / begin 7e eeuw. [60] Op dit moment heeft St. Gregorius, de paus van Rome (590-604 n.Chr.), De vader van de kerk, aan wie de traditie (ten onrechte) de compilatie van de liturgie van het gepredikte sacrament toeschrijft, een andere mening over deze kwestie uitgesproken. In het jaar 601, van sv. Augustinus van Canterbury, de 'Apostel van Engeland', schreef (604) aan St. Gregory en vroeg of vrouwen met menstruatie toestemming hadden om naar de kerk en de communie te gaan. Ik zal St. Gregory in detail citeren:

"Je moet een vrouw gedurende de maand niet verbieden om de kerk binnen te gaan. Het is immers onmogelijk om haar de schuld te geven van de overmatige materie die de natuur uitwerpt en dat ze niet willekeurig is. Want we weten dat een vrouw die aan bloedingen leden zich nederig achter de Heer opzette, de rand van Zijn kleed aanraakte en haar kwaal onmiddellijk haar verliet. Dus, als een lijdende bloeding de kleding van de Heer met lof zou kunnen raken, hoe kan het dan tegen de wet zijn dat degenen die maandelijkse bloedingen ervaren naar de tempel van de Heer gaan?

... Het is onmogelijk op zo'n moment en verbieden een vrouw om het sacrament van de heilige communie te nemen. Als ze hem niet uit grote eerbied durft te accepteren (ex veneratione magna), verdient ze lof (laudanda est); en als dat zo is, wordt het niet veroordeeld (niet judicanda). Goedbedoelende zielen zien de zonde zelfs als er geen zonde is.

Want wat er gebeurt van de zonde wordt vaak onschuldig volbracht: wanneer we honger hebben, gebeurt het zonder zonde. Tegelijkertijd is het feit dat we honger hebben de schuld van de eerste man. Menstruatie is geen zonde. In feite is dit een puur natuurlijk proces. Maar het feit dat de natuur zo verstoord is dat het bevlekt lijkt (videatur esse polluta) zelfs tegen de menselijke wil is een gevolg van zonde...

Dus als een vrouw zelf aan deze dingen denkt en besluit om het sacrament van het lichaam en bloed van de Heer niet te aanvaarden, zal ze haar rechtschapen gedachte prijzen. Als ze [de Heilige Communie] accepteert en wordt omhelsd door de liefde van dit sacrament volgens de gewoonte van haar vrome leven, zou het niet moeten zijn, zoals we hebben gezegd, om dit te voorkomen. ' [61]

Merk op dat Svt. Gregory begrijpt het evangelieverhaal van een bloedende vrouw - zoals Syrische Didascalia - als een argument tegen de voorschriften van rituele niet-zuiverheid.

In de vroege Middeleeuwen hield het beleid van St. Gregorius op van toepassing te zijn en vrouwen met menstruaties mochten geen communie volgen en leerden hen vaak om voor de ingang van de kerk te staan. [62] Deze praktijken waren al in de 17e eeuw gebruikelijk in het Westen. [63]

"Rituele onzuiverheid" in Rusland

Wat de geschiedenis van dergelijke gebruiken in Rusland betreft, was het concept van "rituele onzuiverheid" al lang bekend aan heidense Slaven voordat zij het christendom adopteerden. Heidense Slaven, zoals de oude heidenen in het algemeen, geloofden dat elke manifestatie van seksualiteit ritueel verontreinigt. [64] Dit geloof bleef in essentie onveranderd in het oude Rusland na zijn doop.

De Russische kerk had zeer strikte regels met betrekking tot de "onreinheid" van vrouwen. In de 12e eeuw legt bisschop Nifont van Novgorod in De vraag van Kirik uit dat als een vrouw toevallig een kind in de kerk heeft, de kerk drie dagen verzegeld moet worden en dan opnieuw geheiligd met een speciaal gebed. [65] Zelfs de vrouw van de koning, de tsarina, moest buiten haar huis bevallen, in een bad of 'zeep', om het bewoonde gebouw niet te verontreinigen. Nadat het kind was geboren, kon niemand het badhuis verlaten of binnengaan tot de priester arriveerde en las het reinigingsgebed uit het boek van Trebnik. Pas na het lezen van dit gebed kon de vader binnengaan en het kind zien. [66] Als de maandelijkse periode van een vrouw begon toen ze in de tempel stond, had ze het onmiddellijk moeten verlaten. Als ze dit niet deed, zou ze een boete krijgen van 6 maanden vasten met 50 bogen aarde per dag [67]. Zelfs als de vrouwen niet in een staat van "onreinheid" waren, namen ze het sacrament niet bij de Koninklijke Deuren met de leken, maar bij de Noordelijke Poort. [68]

Gebeden van het Requiem

Het speciale gebed in het boek van de Russisch-orthodoxe kerk, dat ook vandaag nog wordt gelezen op de eerste dag na de geboorte van een kind, vraagt ​​God om "de moeder van smerige... te reinigen" en gaat verder "en vergeef je slaaf, deze kleine naam en het hele huis, ongelukkig geboren en ontroerend aan haar en aan iedereen hier... ". [69] Ik zou graag willen vragen waarom we vergeving vragen voor het hele huis, voor de moeder en iedereen die haar heeft aangeraakt? Aan de ene kant weet ik dat de Levitische wetten het begrip ontwijding bevatten door aanraking. Daarom weet ik waarom de oudtestamentische gelovigen het als een zonde beschouwden om de 'onreine' aan te raken. En ik weet dat de heidenen bang waren voor de uitstroom van bloed, zowel tijdens de bevalling als tijdens de menstruatie, omdat ze geloofden dat het demonen aantrok. Ik kan je echter niet vertellen waarom de gelovigen vandaag om vergeving vragen omdat ze een vrouw hebben aangeraakt of de vrouw zijn die een kind heeft gebaard, omdat ik het gewoon niet weet.

Een andere serie gebeden wordt 40 dagen later gelezen, wanneer de moeder toestemming krijgt om naar de tempel te komen voor de rite van kerkverering. Bij deze gelegenheid bidt de priester voor zijn moeder als volgt:

"Reinig van alle zonden en van alle vuiligheid... ja, zonder rechtvaardiging, ontvang uw sacrament van de heilige sacramenten... draag het met vuiligheid, en vuiligheid van de ziel, in de uitvoering van vier dagen: ik creëer en eer de gemeenschap van eerlijk lichaam en uw bloed..." [70]

Vandaag wordt er vaak gezegd dat een vrouw veertig dagen na de geboorte van een kind niet naar de kerk gaat vanwege fysieke vermoeidheid. De geciteerde tekst spreekt echter niet over haar vermogen om deel te nemen aan het liturgisch leven, maar over haar waardigheid. De geboorte (niet de conceptie) van haar kind, volgens deze gebeden, werd de oorzaak van haar fysieke en mentale "onzuiverheid" (vuiligheid). Dit is vergelijkbaar met de discussie van Dionysius over Alexandrië over menstruatie: het maakt een vrouw niet helemaal schoon "in zowel ziel als lichaam."

Nieuwe ontwikkelingen in orthodoxe kerken

Het is niet verwonderlijk dat sommige orthodoxe kerken al ernaar streven om de teksten van het Boek van het Boek te veranderen of te verwijderen, op basis van dogmatisch kwetsbare ideeën over voortplanting, huwelijk en onreinheid. Ik citeer de beslissing van de heilige synode van Antiochië, die op 26 mei 1997 in Syrië plaatsvond onder het voorzitterschap van zijn Beatitude Patriarch Ignatius IV:

Er werd besloten de patriarchale zegen te geven om de teksten van het kleine Requiem te veranderen met betrekking tot het huwelijk en zijn heiligheid, gebeden voor de vrouwen die zijn bevallen en de tempel voor de eerste keer binnengaan, en de teksten van de requiemdiensten [71].

De theologische conferentie, die in 2000 op Kreta werd gehouden, kwam tot vergelijkbare conclusies:

Theologen moeten... een eenvoudige en adequate verklaring van de kerkdienst schrijven en de taal van het ritueel zelf aanpassen aan de theologie van de kerk. Dit zal handig zijn voor mannen en vrouwen die een goede uitleg van de dienst moeten krijgen: dat het een daad is van het aanbieden en zegenen van de geboorte van een kind, en dat het moet gebeuren zodra de moeder klaar is om normale activiteiten buiten het huis te hervatten...

We vragen de kerk om vrouwen te verzekeren dat ze altijd welkom zijn om de Heilige Communie te ontvangen voor elke liturgie wanneer ze geestelijk en ceremonieel klaar zijn, ongeacht de tijd van de maand. [72]

Een eerdere studie van de orthodoxe kerk in Amerika biedt ook een frisse kijk op 'rituele onreinheid':

... het idee dat vrouwen in de menstruatieperiode de Heilige Communie niet kunnen nemen of het kruis en pictogrammen kussen, of brood bakken voor de eucharistie, of zelfs de vestibule van de kerk binnengaan, om nog maar te zwijgen over de altaarzone, dit zijn ideeën en praktijken die moreel en dogmatisch onhoudbaar vanuit het oogpunt van strikte orthodoxe christendom... St. John Chrysostomos veroordeelde degenen die een dergelijke houding propageerden als onwaardig voor het christelijk geloof. Hij noemde ze bijgelovig en voorstanders van mythen. [73]

Dergelijke uitspraken kunnen gênant zijn, aangezien ze verwaarlozen duidelijk bepaalde canonieke regels, in de eerste plaats de 2e regel van Dionysius van Alexandrië. Maar zo'n schaamte is meestal gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat de kerk "waarheid" is alsof ze tegelijkertijd is verbonden en gegarandeerd door een onveranderlijke, onschendbare en voor altijd verplichte code van kanunniken. Als dit zo was - als het ware welzijn van het kerkorganisme afhing van de vervulling van de kanunniken, dan zou dit organisme vele eeuwen geleden zijn afgebrokkeld. Want een aanzienlijk aantal kanunniken uit het Boek der Regels (uit de officiële canonieke code van de orthodoxe kerk) wordt al eeuwenlang niet gerespecteerd. De kerk biedt haar voorgangers een aanzienlijke mate van vrijheid met betrekking tot de canonieke wetgeving, zodat de kerkelijke hiërarchie uiteindelijk beslist, volgens goddelijke "oikonomia" (woningbouw), hoe en wanneer ze kanunniken moeten toepassen - of niet. Met andere woorden, de kerk bestuurt de kanunniken - niet de kanunniken van de kerk.

We geven slechts enkele van de canonieke regels aan die vandaag niet worden vervuld. Regels 15 van de Raad van Laodicea (ca. 363/364) en 14 van de Zevende Oecumenische Raad (787) verbieden lezers en zangers om in de tempel voor niet-ingewijden te lezen of te zingen. Maar in onze bijna elke parochie zingen en lezen de niet-ingewijde mannen, vrouwen en kinderen. Regels 22 en 23 van dezelfde Raad van Laodicea verbieden lezers, zangers en dienaren om te dragen, die alleen wordt gegeven aan diakens die het op hun schouders dragen, en aan subdeacons die het kruiselings op beide schouders dragen. Echter, vandaag bij de bisschoppelijke diensten van de Russisch-orthodoxe kerk, kan men vaak oningewijde ondergeschikten zien die een kruisvormig geschreeuw dragen zoals subdiacons. Regel 2 van de Raad van Constantinopel, die in 879 in de kerk van St. Sophia was, stelt dat een bisschop geen monnik kan zijn. Meer bepaald verklaart deze regel de onverenigbaarheid van monastieke geloften met de bisschoppelijke waardigheid. De huidige praktijk van onze kerk is duidelijk in strijd met het principe dat door deze canon is goedgekeurd. Regel 69 van de kathedraal van Trullo (691/2) verbiedt alle leken - behalve de keizer - om het altaar binnen te gaan. Ik merk dat ik nog nooit vrouwen heb zien schenden die deze canonieke regel overtreden. Maar mannen en jongens betreden het altaar vrijelijk in alle Russisch-orthodoxe kerken die ik heb bezocht. Je kunt je afvragen of het verplicht is voor zowel vrouwen als mannen om te voldoen aan canonieke wetgeving, of dat kanonnen op de een of andere manier meer verplicht zijn voor vrouwen?

Hoe het ook zij, mijn doel is niet om de overtreding van de bovengenoemde richtlijnen te verantwoorden of te veroordelen. Zo'n oordeel is, zoals gezegd, het voorrecht van de kerkelijke hiërarchie. Ik bedoel alleen het overduidelijke feit dat we de reeks canonieke regels verwaarlozen. Sterker nog, dit is vrij consistent met de traditionele praktijk van de orthodoxe kerk en vormt op zich geen bedreiging voor haar welzijn: zoals we kunnen zien, heeft de kerk haar reddende missie volbracht en volbracht door het overtreden en zelfs perfect achterlaten van bepaalde canonieke regels - elke dag en eeuwen.

conclusie

Ik zal een korte conclusie schrijven, omdat de teksten voor zichzelf spreken. Zorgvuldige beschouwing van de bronnen en de aard van het concept van "rituele onzuiverheid" onthult een nogal gênant, en in feite niet-christelijk verschijnsel onder het masker van orthodoxe vroomheid. Ongeacht of dit concept onder de directe invloed van het jodendom en / of het heidendom tot de kerkpraktijk is vervallen, het heeft geen basis in christelijke antropologie en soteriologie. Orthodoxe christenen, mannen en vrouwen, werden gereinigd in de wateren van de doop, begraven en herrezen met Christus, die ons vlees werd en onze menselijkheid, de dood vertrapt door de dood en ons bevrijdde van zijn angst. En toch hebben we de beoefening bewaard, die de angst van het Oude Testament voor de materiële wereld weerspiegelt. Daarom is het geloof in "rituele onzuiverheid" niet in de eerste plaats een sociale kwestie, en het probleem ligt niet in de eerste plaats in de vernedering van vrouwen. Het gaat veeleer om de vernedering van de Menswording van Onze Heer Jezus Christus en de besparingsgevolgen daarvan.

Opmerkingen:

1. Het handboek van de predikant (Kharkov 1913), 1144.
2. Zie de vragen en antwoorden van pater Maxim Kozlov op de website van de Tatiana-kerk in Moskou: www. st - tatiana. ru / index. html? did = 389 (15 januari 2005). Cp. A. Klutschewsky, "Frauenrollen und Frauenrechte in der Russischen Orthodoxen Kirche," Kanon 17 (2005) 140-209.
3. Voor het eerst gepubliceerd in het Russisch en Duits in het driemaandelijkse tijdschrift van het bisdom van de ROCOR in Duitsland: "Kan een vrouw altijd een tempel bijwonen?" Bulletin van het Duitse bisdom 2 (2002) 24-26 en later online: http://www.rocor.de/ Vestnik 20022 /.

4. Dit verbod wordt nageleefd volgens het Boek van Orden van de Russisch Orthodoxe Kerk. Te zien. Engelse vertaling: Book of Needs of the Holy Orthodox Church, trans. door G. Shann, (Londen 1894), 4-8.
5. Zie de sites van de parochies van het Patriarchaat van Moskou in de Verenigde Staten: www. russianchurchusa. org / SNCathedral / forum / D. asp? n = 1097;
en www. ortho - rus. ru / cgi - bin / ns.
6. Zie de conclusies van het inter-orthodoxe overleg over de plaats van de vrouw in de orthodoxe kerk en de kwestie van de wijding van vrouwen (Rhodes, Griekenland, 1988). Te zien. ook
www.womenpriests.org/traditio/unclean.
7. Bijvoorbeeld, K. Anstall, "Mannelijk en vrouwelijk creëerde hij ze": een onderzoek naar het mysterie van het menselijk geslacht Maximaliseert de Biechtmoeder Canadese Orthodoxe Seminary Studies in Gender en Human Sexuality 2 (Dewdney, 1995), in het bijzonder 24-25.
8. Cp. G. Mantzaridis, Soziologie des Christentums (Berlijn 1981), 129 e.v. id., Grundlinien christlicher Ethik (St. Ottilien 1998), 73.
9. Diegenen die mijn zeer korte overzicht van historische en canonieke bronnen met betrekking tot rituele onzuiverheid willen verdiepen, kunnen worden verwezen naar het volgende verklarende onderzoek: E. Synek, "Werber nicht v ö llig rein ist an Seele und Leib..." Reinheitstabus im Orthodoxen Kirchenrecht, "Kanon Sonderheft 1, (München-Egling a.d. Paar 2006).
10. E. Fehrle, Die kultische Keuschheit im Altertum in Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 6 (Gießen 1910), 95.
11. Tamzhe, 29.
12. Ibid, 37.
13. Cp. R. Taft, "Vrouwen in de kerk in Byzantium: waar, wanneer - en waarom?" Dumbarton Oaks Papers 52 (1998) 47.4
14. I. Be'er, "Blood Discharge: The Code for Biblical Literature," in A.Brenne r (ed.), A Feminist Companion from Exodus to Deutoronomy (Sheffield 1994), 152-164.
15. J. Neusner, The Idea of ​​Purity in Ancient Judaism (Leiden 1973).
16. M. James, The Apocryphal New Testament (Oxford 1926), 42. Cp. Taft, "Vrouwen" 47.
17. D. Wendebourg, "Die alttestamentli chen Reinheitsgesetze in der frühen Kirche," Zeitschrift20für Kirchengeschichte 95/2 (1984) 149-170.
18. Cp. Samariter, "Pauly-Wissowa II, 1, 2108.
19. In Matthaeum Homil. Xxxi al. XXXII, PG 57, kol. 371.

20. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 150.
21. E. Synek, "Zur Rezeption Alttestamentlicher Reinheitsvorschriften ins Orthodoxe Kirchenrecht," Kanon 16 (2001) 29.
22. Zie referenties van Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 153-155.
23. Justin, Dialog. 13; Origen, Contr. Cels. VIII 29.
24. V, 3. C p. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 154.
25. Stromata III / XII 82, 6.6
26. Met merkbare problemen met. Irineas, die seksualiteit niet als een gevolg van de herfst beschouwde. Zie Adv. Haer. 3. 22. 4. Cp. J. Behr, 'Huwelijk en ascetisme', ongepubliceerd document op de 5e internationale conferentie over de Russisch-orthodoxe kerk (Moskou nov. 2007), 7.
27. J. Behr, Asceticism and Anthropology in Irenaeus and Clement (Oxford 2000), 171-184.
28. S. Stelzenberger, Die Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa. Eine moralgeschichtliche Studie (München 1933), 405ff.
29. De monogamia VII 7, 9 (CCL 2, 1238, 48ff).
30. Div. Institutiones VI 23 (CSEL 567, 4 ff).
31. Paed. II / X 92, 1f (SC 108, 176f).
32. Cf. Behr, "Huwelijk en Ascetisme", 7.
33. De exhortatione castitatis X 2-4 (CCL 15/2, 1029, 13ff). Van f. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 159.
34. Er zijn veel studies geschreven over de relatie van Origenes met de filosofische stromingen in zijn tijd. Zie D. voor een samenvatting van het huidige onderzoek over het onderwerp. I. Rankin, van Clement tot Origen. De sociale en historische context van de kerkvaders, (Aldershot-Burlington 2006), 113-140.
35. Cat.in Ep. ad Cor. XXXIV 124: C. Jenkins (red.), "Origenes on 1 Corinthians," Journal of Theological Studies 9 (1908) 502, 28-30.
36. Hom. in Lev. VIII 3f (GCS 29, 397, 12-15).
37. Zie L.W. Barnard, 'De achtergrond van het vroege Egyptische christendom', Church Quarterly Rev. 164 (1963)
434; ook M. Grant, The Jews in the Roman World (Londen 1953), 117, 265. Cr. referenties van Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 167.
38. Te zien. M. Simon, Recherches d'Histoire Judéo-Chrétenne (Pa ris 1962), 140ff., En M. Grant, Joods christendom in Antiochië in de Tweede Eeuw, "Judéo-Christianisme (Parijs 1972) 97-108. Cp. Links van Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 167.8
39. Didaskalia XXVI. H. Achelis-J. Fleming (eds.), Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts 2 (Leipzig 1904), 139.
40. Op dezelfde plaats 143.
41. Popovodudatysm. T. Tenšek, L'ascetismo nel Concilio di Gangra: Eustazio di Sebaste nell'ambiente ascetico
42. J. Gribomont, "Le monachisme au IVe s. en Asie Mineure: de Gangres au messalianisme, "Studia Patristica 2 (Berlin 1957), 400-415.
43. P. Joannou, Fonti. Discipline générale antique (IVe-IXes.), Fasc. IX, (Grottaferrata-Rome 1962), t. I, 2,
89. Overdracht (pedaal) D. Cummings (Chicago 1957), 523.
44. Te zien. Tenšek, L'ascetismo 17-28.9
45. Joannou, Discipline 91; The Rudder 524.
46. Tenšek, L'ascetismo 28.
47. Joannou, Discipline 94; The Rudder 527.
48. Een latere ontwikkeling van het concept van rituele onzuiverheid in het Vivisme. P. Viscuso, 'Zuiverheid en seksuele definitie in de laat Byzantijnse theologie', Orientalia Christiana Periodica 57 (1991) 399-408.
49. Cf. H. Hunger, "Christliches und Nichtchristliches im byzantinischen Eherecht," Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 3 (1967) 305-325.
50. C. L. Feltoe (ed.), The Letters and Others of Dionysius of Alexandria (Cambridge 1904), 102-
103. Pop water en authenticiteit. P. Joannou, Discipline générale antique (IVe-IXes.) 1-2 (Grottaferratta-Rom 1962), 2, 12. De vertaling is aangepast volgens Kormchy 718.
51. Patriarch Paul, "Kan een vrouw altijd de tempel bezoeken?" 24.
52. R. F. Taft, A History of the Liturgy of St. John Chrysostomum, deel VI. De communie, Thanksgiving en afsluitende riten, Rome 2008 (OCA 281), 204-207, 216.
53. Zie het commentaar van Theodore Balsamon (ca. 1130 / 40- post 1195) over deze regel: in epist. S. Dionysii Alexandrini ad Basilidem episcopum, kan. 2, PG 138: 465C-468A.
54. Can. 8, Rallis - Potlis II, 133.
55. Engelse vertaling van Kormchi 719. Patriarch Pavel citeert letterlijk Zonar in "Kan een vrouw altijd naar de kerk gaan" 25.11
56. Klutschewsky, "Frauenrollen" 174.
57. Zie vragen en antwoorden van pater Maxim Kozlov op de website van de Tatiana-kerk in Moskou: www.st-tatiana.ru/index.html?did=389.
58. CPG 244; Joannou, Discipline II, 243-244, 264.
59. W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien (Leipzig 1900), 209. Zie, P. Bradshaw (ed.), The Canons of Hippolytus, Engelse trans. door C. Bebawi (Bramcote 1987), 20.

60. P. Browe, Beiträge zur Sexualethik des Mittelalters, Breslauer Studien zur historischen Theologie XXIII (Breslau 1932). Over de ontwikkeling van het concept van rituele onzuiverheid in het Westen in verband met priesterschap-celibaat, zie H. Brodersen, Der Spender der Kommünie im Altertum und Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Frömmigkeitshaltung, UMI Dissertation Services, (Ann Arbor 1994), 23-25, 132.12

61. PL 77, 1194C - 1195B.
62. Haar leven ontrukken voor een vrouw, bijvoorbeeld, aux origines de la morale sexuelle occidentale (VIe-XIe s.) (Parijs 1983), 11, 73-82.
63. Ibid., 14.
64. E. Levin, 900-1700 (Ithaca-Londen 1989), 46.
65. Vragend Kirika, Russische historische bibliotheek VI (St. Petersburg 1908), 34, 46.
66. I. Zabelin. Het thuisleven van de Russische tsaren in de XVI I XVII eeuw (Moskou 2000), deel II, 2-3.
67. Requiem (Kiev 1606), ff. 674v-675r. Geciteerd uit Levin, Sex and Society 170.
68. B. Uspensky, Tsar en Patriarch (Moskou 1998), 145-146, noten 3 en 5.
69. "Een gebed op de eerste dag dat altijd een jongeman moet worden geboren", Trebnik (Moskou 1906), 4v-5v.
70. "Gebeden tot de vrouw van het puerperal gedurende veertien dagen", ibid., 8-9.14
71. Synek, "Wer aber nicht," 152.
72. Er zijn ook 148.
73. Afdeling godsdienstonderwijs, orthodoxe kerk in Amerika (red.), Vrouwen. Een onderzoek naar de Gemeenschap van vrouwen en mannen in de kerk (Syosset, New York 1980), 42-43.

1. Tafelboek van de predikant (Kharkov 1913), 1144.
2. Zie de vragen en antwoorden over Maxim Kozlov op de website van de Tatiana-kerk in Moskou:
www. st - tatiana. ru / index. html? did = 389 (15 januari 2005). Cp. A. Klutschewsky, "Frauenrollen und Frauenrechte in der Russischen Orthodoxen Kirche," Kanon 17 (2005) 140-209.
3. Voor het eerst gepubliceerd in het Russisch en Duits in het driemaandelijkse tijdschrift van het bisdom van de ROCOR in Duitsland: "Kan een vrouw altijd een tempel bijwonen?" Bulletin van het Duitse bisdom 2 (2002) 24-26 en later online: http: // www. ROCOR. de / Vestnik / 20022 /.

4. Dit verbod wordt nageleefd volgens het Boek van Orden van de Russisch Orthodoxe Kerk. Te zien. Engelse vertaling: Book of Needs of the Holy Orthodox Church, trans. door G. Shann, (Londen 1894), 4-8.
5. Zie de sites van de parochies van het Patriarchaat van Moskou in de Verenigde Staten: www. russianchurchusa. org / SNCathedral / forum / D. asp? n = 1097;
en www. ortho - rus. ru / cgi - bin / ns.
6. Zie de conclusies van het inter-orthodoxe overleg over de plaats van de vrouw in de orthodoxe kerk en de kwestie van de wijding van vrouwen (Rhodes, Griekenland, 1988). Te zien. ook
www.womenpriests.org/traditio/unclean.
7. Bijvoorbeeld, K. Anstall, "Mannelijk en vrouwelijk creëerde hij ze": een onderzoek naar het mysterie van het menselijk geslacht Maximaliseert de Biechtmoeder Canadese Orthodoxe Seminary Studies in Gender en Human Sexuality 2 (Dewdney, 1995), in het bijzonder 24-25.
8. Cp. G. Mantzaridis, Soziologie des Christentums (Berlijn 1981), 129 e.v. id., Grundlinien christlicher Ethik (St. Ottilien 1998), 73.
9. Diegenen die mijn zeer korte overzicht van historische en canonieke bronnen met betrekking tot rituele onzuiverheid willen verdiepen, kunnen worden verwezen naar het volgende verklarende onderzoek: E. Synek, "Werber nicht v ö llig rein ist an Seele und Leib..." Reinheitstabus im Orthodoxen Kirchenrecht, "Kanon Sonderheft 1, (München-Egling a.d. Paar 2006).
10. E. Fehrle, Die kultische Keuschheit im Altertum in Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 6 (Gießen 1910), 95.
11. Tamzhe, 29.
12. Ibid, 37.
13. Cp. R. Taft, "Vrouwen in de kerk in Byzantium: waar, wanneer - en waarom?" Dumbarton Oaks Papers 52 (1998) 47.4
14. I. Be'er, "Blood Discharge: The Code for Biblical Literature," in A.Brenne r (ed.), A Feminist Companion from Exodus to Deutoronomy (Sheffield 1994), 152-164.
15. J. Neusner, The Idea of ​​Purity in Ancient Judaism (Leiden 1973).
16. M. James, The Apocryphal New Testament (Oxford 1926), 42. Cp. Taft, "Vrouwen" 47.
17. D. Wendebourg, "Die alttestamentli chen Reinheitsgesetze in der frühen Kirche," Zeitschrift20für Kirchengeschichte 95/2 (1984) 149-170.
18. Cp. Samariter, "Pauly-Wissowa II, 1, 2108.
19. In Matthaeum Homil. Xxxi al. XXXII, PG 57, kol. 371.

20. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 150.
21. E. Synek, "Zur Rezeption Alttestamentlicher Reinheitsvorschriften ins Orthodoxe Kirchenrecht," Kanon 16 (2001) 29.
22. Zie referenties van Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 153-155.
23. Justin, Dialog. 13; Origen, Contr. Cels. VIII 29.
24. V, 3. C p. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 154.
25. Stromata III / XII 82, 6.6
26. Met merkbare problemen met. Irineas, die seksualiteit niet als een gevolg van de herfst beschouwde. Zie Adv. Haer. 3. 22. 4. Cp. J. Behr, 'Huwelijk en ascetisme', ongepubliceerd document op de 5e internationale conferentie over de Russisch-orthodoxe kerk (Moskou nov. 2007), 7.
27. J. Behr, Asceticism and Anthropology in Irenaeus and Clement (Oxford 2000), 171-184.
28. S. Stelzenberger, Die Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa. Eine moralgeschichtliche Studie (München 1933), 405ff.
29. De monogamia VII 7, 9 (CCL 2, 1238, 48ff).
30. Div. Institutiones VI 23 (CSEL 567, 4 ff).
31. Paed. II / X 92, 1f (SC 108, 176f).
32. Cf. Behr, "Huwelijk en Ascetisme", 7.
33. De exhortatione castitatis X 2-4 (CCL 15/2, 1029, 13ff). Van f. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 159.
34. Er zijn veel studies geschreven over de relatie van Origenes met de filosofische stromingen in zijn tijd. Zie D. voor een samenvatting van het huidige onderzoek over het onderwerp. I. Rankin, van Clement tot Origen. De sociale en historische context van de kerkvaders, (Aldershot-Burlington 2006), 113-140.
35. Cat.in Ep. ad Cor. XXXIV 124: C. Jenkins (red.), "Origenes on 1 Corinthians," Journal of Theological Studies 9 (1908) 502, 28-30.
36. Hom. in Lev. VIII 3f (GCS 29, 397, 12-15).
37. Zie L.W. Barnard, 'De achtergrond van het vroege Egyptische christendom', Church Quarterly Rev. 164 (1963)
434; ook M. Grant, The Jews in the Roman World (Londen 1953), 117, 265. Cr. referenties van Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 167.
38. Te zien. M. Simon, Recherches d'Histoire Judéo-Chrétenne (Pa ris 1962), 140ff., En M. Grant, Joods christendom in Antiochië in de Tweede Eeuw, "Judéo-Christianisme (Parijs 1972) 97-108. Cp. Links van Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 167.8
39. Didaskalia XXVI. H. Achelis-J. Fleming (eds.), Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts 2 (Leipzig 1904), 139.
40. Op dezelfde plaats 143.
41. Popovodudatysm. T. Tenšek, L'ascetismo nel Concilio di Gangra: Eustazio di Sebaste nell'ambiente ascetico
42. J. Gribomont, "Le monachisme au IVe s. en Asie Mineure: de Gangres au messalianisme, "Studia Patristica 2 (Berlin 1957), 400-415.
43. P. Joannou, Fonti. Discipline générale antique (IVe-IXes.), Fasc. IX, (Grottaferrata-Rome 1962), t. I, 2,
89. Overdracht (pedaal) D. Cummings (Chicago 1957), 523.
44. Te zien. Tenšek, L'ascetismo 17-28.9
45. Joannou, Discipline 91; The Rudder 524.
46. Tenšek, L'ascetismo 28.
47. Joannou, Discipline 94; The Rudder 527.
48. Een latere ontwikkeling van het concept van rituele onzuiverheid in het Vivisme. P. Viscuso, 'Zuiverheid en seksuele definitie in de laat Byzantijnse theologie', Orientalia Christiana Periodica 57 (1991) 399-408.
49. Cf. H. Hunger, "Christliches und Nichtchristliches im byzantinischen Eherecht," Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 3 (1967) 305-325.
50. C. L. Feltoe (ed.), The Letters and Others of Dionysius of Alexandria (Cambridge 1904), 102-
103. Pop water en authenticiteit. P. Joannou, Discipline générale antique (IVe-IXes.) 1-2 (Grottaferratta-Rom 1962), 2, 12. De vertaling is aangepast volgens Kormchy 718.
51. Patriarch Paul, "Kan een vrouw altijd de tempel bezoeken?" 24.
52. R. F. Taft, A History of the Liturgy of St. John Chrysostomum, deel VI. De communie, Thanksgiving en afsluitende riten, Rome 2008 (OCA 281), 204-207, 216.
53. Zie het commentaar van Theodore Balsamon (ca. 1130 / 40- post 1195) over deze regel: in epist. S. Dionysii Alexandrini ad Basilidem episcopum, kan. 2, PG 138: 465C-468A.
54. Can. 8, Rallis - Potlis II, 133.
55. Engelse vertaling van Kormchi 719. Patriarch Pavel citeert letterlijk Zonar in "Kan een vrouw altijd naar de kerk gaan" 25.11
56. Klutschewsky, "Frauenrollen" 174.
57. Zie vragen en antwoorden van pater Maxim Kozlov op de website van de Tatiana-kerk in Moskou: www.st-tatiana.ru/index.html?did=389.
58. CPG 244; Joannou, Discipline II, 243-244, 264.
59. W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien (Leipzig 1900), 209. Zie, P. Bradshaw (ed.), The Canons of Hippolytus, Engelse trans. door C. Bebawi (Bramcote 1987), 20.

60. P. Browe, Beiträge zur Sexualethik des Mittelalters, Breslauer Studien zur historischen Theologie XXIII (Breslau 1932). Over de ontwikkeling van het concept van rituele onzuiverheid in het Westen in verband met priesterschap-celibaat, zie H. Brodersen, Der Spender der Kommünie im Altertum und Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Frömmigkeitshaltung, UMI Dissertation Services, (Ann Arbor 1994), 23-25, 132.12

61. PL 77, 1194C - 1195B.

62. Haar leven ontrukken voor een vrouw, bijvoorbeeld, aux origines de la morale sexuelle occidentale (VIe-XIe s.) (Parijs 1983), 11, 73-82.
63. Ibid, 14.
64. E. Levin, Ithaca-London 1989, 46.
65. Vragende Kirika, Russische historische bibliotheek VI (St. Petersburg 1908), 34, 46.
66. I. Zabelin. Het thuisleven van de Russische tsaren in de XVI I XVII eeuw (Moskou 2000), deel II, 2-3.
67. Requiem (Kiev 1606), ff. 674v-675r. Op. door Levin, seks en samenleving 170.
68. B. Uspensky, Tsar en Patriarch (Moskou 1998), 145-146, noten 3 en 5.
69. "Een gebed op de eerste dag van de geboorte van de vrouw van de jongen voor altijd," Trebnik (Moskou 1906), 4 v -5 v.
70. "Gebeden tot de vrouw van het puerperal gedurende veertien dagen", ibid., 8-9.14
71. Synek, "Wer aber nicht," 152.
72. Daar dezelfde 148.
73. Afdeling Godsdiensteducatie, Orthodoxe Kerk in Amerika (red.), Vrouwen en Mannen in de kerk. Een onderzoek naar de Gemeenschap van vrouwen en mannen in de kerk (Syosset, New York 1980), 42-43.